PEDAGOJİK FORMASYON KURSUNA KAYITLI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME-ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
AN ASSESSMENT OF TEACHING-LEARNING CONCEPTIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS ENROLLED AT PEDAGOGICAL FORMATION COURSE IN TERMS OF SEVERAL VARIABLES

Author : Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ -- Ayşe Ülkü KAN - Aysel MURAT
Number of pages : 37-49

Abstract

Öğretme-öğrenme anlayışı kavramı, öğretmenlerin öğretme ve öğrenme yollarını ele alma tercihleri olarak ifade edilmektedir (Chan ve Elliot, 2004). Başka bir deyişle, öğretme-öğrenme anlayışı, öğretmenlerin kendi eğitsel uygulamaları hakkında sahip oldukları inançlara karşılık gelmektedir (Chan, 2003). Genel olarak, eğitimde birbirine zıt durumda olan iki farklı genel öğretme-öğrenme anlayışının söz konusu olduğu söylenebilir (Schunk, 2008). Eğitimdeki bu iki farklı öğretme-öğrenme anlayışı; geleneksel ve yapılandırmacı öğretme-öğrenme anlayışları olarak ifade edilmektedir (Aypay, 2011). Bu çalışmada pedagojik formasyon programına kayıtlı öğrencilerin öğretme-öğrenme anlayışları cinsiyet, eğitim durumu ve mezun olunan bölüm türüne göre incelenmiştir. Tarama modeli kullanılan araştırma Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi pedagojik formasyon programına kayıtlı olan 864 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veriler Chan ve Elliot (2004) tarafından geliştirilen “Teaching and Learning Conceptions Questionnaire” (Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Ölçeği)’nin Aypay (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış formu ile toplanmıştır. Ölçek beşli likert tipinde bir ölçektir. Ölçek maddeleri hiç katılmıyorumdan çok katılıyoruma doğru derecelendirilmiştir. Ölçek geneli için he¬saplanan Alpha katsayısı .71, alt boyutlar için .88 ve .83 bulunmuştur. Ölçekte, yapılandırmacı ve geleneksel anlayış boyutları yer almaktadır. Veriler değerlendirilirken bu boyutlar dikkate alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar t Testi, tek yönlü varyans analizi, Levene testi, MWU ve KWH testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının ölçeğin farklı boyutları doğrultusunda ele alınan değişkenler açısından farklılıklar gösterdikleri ortaya konulmuştur.

Keywords

Öğretme Yaklaşımları, Öğrenme Yaklaşımları, Yapılandırmacı Anlayış, Öğretmen Adayı

Read: 1,280

Download: 443