PEDAGOJİK FORMASYON KURSUNA KAYITLI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME-ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 37-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretme-öğrenme anlayışı kavramı, öğretmenlerin öğretme ve öğrenme yollarını ele alma tercihleri olarak ifade edilmektedir (Chan ve Elliot, 2004). Başka bir deyişle, öğretme-öğrenme anlayışı, öğretmenlerin kendi eğitsel uygulamaları hakkında sahip oldukları inançlara karşılık gelmektedir (Chan, 2003). Genel olarak, eğitimde birbirine zıt durumda olan iki farklı genel öğretme-öğrenme anlayışının söz konusu olduğu söylenebilir (Schunk, 2008). Eğitimdeki bu iki farklı öğretme-öğrenme anlayışı; geleneksel ve yapılandırmacı öğretme-öğrenme anlayışları olarak ifade edilmektedir (Aypay, 2011). Bu çalışmada pedagojik formasyon programına kayıtlı öğrencilerin öğretme-öğrenme anlayışları cinsiyet, eğitim durumu ve mezun olunan bölüm türüne göre incelenmiştir. Tarama modeli kullanılan araştırma Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi pedagojik formasyon programına kayıtlı olan 864 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veriler Chan ve Elliot (2004) tarafından geliştirilen “Teaching and Learning Conceptions Questionnaire” (Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Ölçeği)’nin Aypay (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış formu ile toplanmıştır. Ölçek beşli likert tipinde bir ölçektir. Ölçek maddeleri hiç katılmıyorumdan çok katılıyoruma doğru derecelendirilmiştir. Ölçek geneli için he¬saplanan Alpha katsayısı .71, alt boyutlar için .88 ve .83 bulunmuştur. Ölçekte, yapılandırmacı ve geleneksel anlayış boyutları yer almaktadır. Veriler değerlendirilirken bu boyutlar dikkate alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar t Testi, tek yönlü varyans analizi, Levene testi, MWU ve KWH testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının ölçeğin farklı boyutları doğrultusunda ele alınan değişkenler açısından farklılıklar gösterdikleri ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Teachers’ conceptions towards teaching-learning affect the quality of learning in a classroom setting. Teaching and learning conception of a teacher determines planning learning-teaching process, selecting teaching strategy, method and technique, determining measurement and evaluation approach, communication in the classroom and classroom management effectively. Teachers, in general, may have two different teaching and learning conception called traditional and constructive. With this study, we investigated teaching-learning conceptions of prospective teachers enrolled at pedagogical formation course based on gender, educational status and department they graduated. Survey method was and 864 prospective teachers enrolled at pedagogical formation course were included in this study. Data were collected by using Teaching and Learning Conceptions Questionnaire developed by Chan and Elliot (2004) and adapted into Turkish by Aypay (2011). It is a five-point Likert-type scale. The scale items were ranged from strongly agree through strongly disagree. The scale included two sub-scales named traditional and constructive conception. Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale as a whole was measured to be .71 and was measured to be .88 and .83 for the subscales respectively. Data were analyzed by using SPSS program. Independent groups t test, One way ANOVA, Levene test, Mann Whitney U, and Kruskal Wallis H tests were used to analyze the data. Study results revealed that prospective teachers’ views differed significantly in terms of several variables.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics