ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYANIN İNSAN HAYATINA ETKİSİNE YÖNELİK ALGILARI (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : Coğrafya
Number of pages: 275-283
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Coğrafyanın insan yaşamı üzerindeki etkisi tartışılmaz bir öneme sahiptir. Bir taraftan insanların ideolojisini, yaşam tarzını etkilerken, bir taraftan medeniyetlerin doğmasını, gelişmesini ve devletlerin bulundukları bölgede ya da küresel ölçekte söz sahibi olmalarını etkilemektedir. Kültürlerin farklılaşmasında ve kültürel sınırların oluşmasında da coğrafyanın etkisi büyüktür. Bu noktada coğrafya adeta belirleyici unsurdur. Coğrafyanın belirtilen bu önemi içerisinde insan en önemli aktör ve insan faaliyetleri en etkili olgudur. İnsanın karar verme mekanizmasını etkileyen çevresel faktörler, kişisel tecrübeler, beklentiler, önyargılar ve bunlarla ilgili davranış kalıpları ile mekân arasındaki ilişki davranışsal coğrafya yaklaşımı ile incelenmektedir. Davranışsal coğrafya yaklaşımları doğrultusunda hazırlanan bu araştırma F.Ü. 2015-2016 eğitim öğretim yılı sınıf öğretmenliği öğrencilerinin coğrafyanın insan hayatı üzerindeki etkisine yönelik algılarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak katılımcılara “Coğrafya Kader midir?” sorusu yöneltilmiştir. Verilen cevaplardan coğrafi faktörler, kişisel faktörler ve sosyal yaşam olmak üzere üç kategori ile bunlara ait on tema belirlenmiştir. Araştırmada katılımcıların görüşleri iki şekilde boyut kazanmıştır. Birincisi coğrafyanın insanları zorunlu bir kabullenişe mecbur bıraktığıdır. İkinci boyut ise insan etkisinin coğrafya üzerindeki olumlu yansımaları ya da coğrafyaya rağmen arzu edilen yaşamın elde edilmesidir. Araştırma sonucunda tespit edilen olumsuz algılar gençlerin geleceğe ve dünya siyasetine yönelik düşünceleri açısından dikkat çekicidir. Çünkü coğrafyaya yönelik olumsuz algılarda insan etkisinin olmadığı düşüncesinin ağırlıklı olduğu görülmektedir. Çalışma coğrafyanın gücünü, jeopolitiğin önemini Türkiye ve dünya ölçeğinde değerlendirme imkanı veren Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği dersini alan 35 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi; nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, ‘yarı yapılandırılmış mülâkat formu’ ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada içerik analizi türlerinden ‘kategorisel analiz’ uygulanmıştır. Kategorisel analizde önce veriler kodlanmıştır. Ardından kodları genel düzeyde açıklayan kategoriler (temalar) belirlenmiş ve bulgular yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

The effect of geography on human life has an indisputable importance. It affects ideology, life styles of people as well as emergence and development of civilizations and involvement of states in their regions or on a global scale. Geography has a big influence on differentiation of cultures and formation of cultural boundaries. At this point geography is a determining factor in fact. Human is the most important actor and human activities are the most efficient facts in this importance of geography aforementioned. The relationship between environmental factors, personal experiences, expectations, prejudices affecting the decision making mechanism of human and related behaviour patterns and scape is examined by behavioural geography approach. This research conducted in accordance with behavioural geography approaches was carried out in order to determine the perceptions of the 2015-2016 education year students of the primary school teaching department of Fırat University on the effect of geography on human life.For this purpose, the respondents were asked the question “Is Geography a Fate?”. Three categories which are geographical factors, personal factors and social life were created and ten related themes were identified based on the answers. The opinions of participants acquired dimension in two forms. The first one is the fact that geography compels people for a compulsory acceptance. The second one is the positive reflections of human effect on geography or obtaining the desired life in despite of geography. The negative perceptions determined as a result of the research are remarkable in terms of young people's thoughts on future and world politics. Because, it is seen that they mainly think that the negative perceptions for geography do not include human effect. The study was conducted with the participation of 35 students taking the lesson of Turkey Geography and Geopolitics which allows assessing strength of geography and importance of geopolitics in Turkey and across the world. Qualitative research method, and phenomenology pattern from among qualitative research patterns were used in the survey. Data from the research was obtained with the ‘semi-structured interview form’. Content analysis was used for assessing the data. ‘Categorical analysis’ from among the types of content analysis was applied in the study. First the data was encoded in the categorical analysis. Then the categories (themes) describing the codes on a general level were identified and the findings were interpreted.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics