SİYASAL BİLGİLENMEDE MEDYANIN ROLÜ VE ETKİNLİĞİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMASI

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : İletişim Bilimi
Number of pages: 111-126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireyin siyasal toplumsallaşma süreci içinde ‘siyasal bilgilenme’ farklı boyutlarla gerçekleşmektedir. Özellikle günümüzde önemi gittikçe artan ve yaygınlaşan medyanın bireylerin siyasal bilgilenme süreçlerindeki yeri yadsınamaz. Bu önem doğrultusunda medyanın bireylerin tutum ve davranışlarını etkilediği veya var olan tutumları pekiştirdiği de söylenebilir. Aynı zamanda medya; siyasal katılım ve oy verme davranışı üzerinde de etkili bir faktördür. Özellikle medyanın gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla, siyasal gelişmelerin büyük kitlelere kolaylıkla ve eşzamanlı ulaşma olanağına sahip olması, siyasal katılım biçimlerini de dönüştürmüştür. İşte Konya’da öğrenim gören üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırma; siyasal bilgilenme sürecinde medyanın rolü ve etkilerine ilişkin tespitlerde bulunmayı amaçlamaktadır. Saha araştırması yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler; 400 katılımcıdan yüz yüz anket tekniği ile toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre; internet ve sosyal medya, katılımcıların siyasal bilgilenme sürecinde en etkili gördükleri iki iletişim aracıdır. Radyo ve dergi ise, en az etkili olduğuna inanılan medya olarak dikkat çekmektedir. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin siyasal bilgilenme sürecinde interneti etkili görme eğilimi arttıkça, sosyal medyayı etkili görme eğiliminde de bir artış yaşanmaktadır. Ayrıca erkeklerin siyasal gündem konularına ilgi düzeylerinin, kadınlara göre daha yüksek olduğu bu araştırma ile ortaya konulmuştur. Siyasal gündem konularına ilgi düzeyi arttıkça, gazetenin siyasal bilgilenme sürecinde etkili olduğuna duyulan inanç da artmaktadır.

Keywords

Abstract

‘Political information’ occurs in different dimensions during the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics