ORTAÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANMA YETERLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (UŞAK İLİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 387-412
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde en önemli değer bilgidir. Bilişim teknolojisi ise bilgi toplumunun en önemli öğesini oluşturmaktadır. Bilişim teknolojilerinin, hızla yaygınlaşması ile eğitim kurumları da bu teknolojiden faydalanmaya başlamıştır. Okullarda bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması nedeni ile okul yöneticilerinin bu teknolojiyi etkin bir biçimde kullanması beklenmektedir. Bu araştırma ile ortaöğretim kurum yöneticilerin bilişim teknolojilerini kullanma konusundaki yeterlik düzeylerini ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Uşak ili merkez ilçe ve diğer ilçelerindeki resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında görev yapan 140 yönetici oluşturmaktadır. Okul yöneticilerine "Eğitimde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Öz-Yeterliği" anketi uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 19.0 paket programı ile girilmiş ve analiz edilmiştir. Veriler, demografik özellikler dikkate alınarak ankete katılanların yeterliklerini ortaya koyacak şekilde tablo haline getirilmiştir. Verilere önce normallik testi olan Kolmogorov-Smirnov yapılmıştır. Veriler ölçeğin genel boyutunda normal dağılmışken, alt boyutlarda normal dağılmadığı görülmüştür. Bu yüzden genel boyutta parametrik testlerle, alt boyutlarında ise non-parametrik testlerle analiz edilmiştir. Genel boyutta ikili grup değişkenleri için t-testi (independent samples t-test) yapılmıştır. İkiden fazla grup değişkenleri arasında, farklılık olup olmadığını belirlemek için ise tek faktörlü varyans analizi (one-way anova) yapılmıştır. Anlamlı çıkan maddelerde daha sonra anlamlılık farkını belirlemek için çoklu faktörlere sahip değişkenler için kullanılan post - hocTukey HSD testi uygulanmıştır. Ölçme aracının alt boyutlarında ikili grup değişkenleri için Mann Withney U testi yapılmıştır. İkiden fazla grup değişkenleri arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için ise Kruskall Wallis H testi yapılmıştır. Araştırmanın dördüncü bölümü olan bulgular kısmında anketten elde edilen veriler değerlendirilip tablolar yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; ortaöğretim kurum yöneticilerinin bilişim teknolojileri kullanım yeterlikleri yaş, mezuniyet (eğitim), mesleki kıdem, yöneticilikteki kıdem ve bilişim teknolojileri eğitimi değişkenlerine göre farklılık göstermektedir.

Keywords

Abstract

Today, the most important value is information. Information technology constitutes the most important element of information society. With the rapid spread of information technology educational institutions have also begun to benefit from this technology. Due to the wide-spread use of information technology at schools, school administrators are expected to use the technology effectively. This research aims to reveal the level of executives’ competence on the use of information technology in secondary education institutions. The sample of the research constitutes 140 managers that work in official and private secondary education institutions in Uşak- central districts and in other districts. “Self-efficiency to use information technology in education“ survey was carried out to school administrators. Obtained data was entered and analyzed via the software package SPSS19.0. Data was tabulated by considering the demographics that joined the survey to demonstrate their competence. Firstly, Kalmogrov Smirnow normality test was conducted the data. The overall size of the regular distracted scale data, not normally distributed were observed in the lower size. So the overall size is analyzed with parametric test while the lower is analyzed by using non-parametric tests. T-test (independent samples t-test) was conducted for groups of two variables in the overall size. Between more than two groups variables, single factor analysis (one-way anova) of variance is made to determine whether there is difference or not. Then post-hoc TUKEY HSD test which is used for variables with multiple factors was conducted to determine the significance of difference to the significant theme. Mann Withney U test was made in groups of two variables in the lower size of measuring tool. Kruskall Wallis H test was performed to determine if there is difference among more then two group variables.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics