SOSYAL ÇALIŞMADA MANEVİYATA DUYARLI MÜDAHALE

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : Sosyal Çalışma
Number of pages: 227-237
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal çalışmada, maneviyata duyarlı müdahaleler, mesleki disipline uygun bir şekilde maneviyatla bağlantı kurularak, danışanın karşı karşıya olduğu sorunlarla başa çıkmada etkili olacağı düşünülen manevi destek kaynaklarını, danışan yararına sunmayı amaçlayan bir yaklaşımın ürünüdür. Maneviyat, uygulama alanında danışanla daha iyi bir iletişim kurabilme ve danışanın kendi kapasitesinin farkına varabilmesi için önemli bir araçtır. Sosyal çalışma disiplini ve mesleğinde, maneviyata duyarlı müdahaleler son 20 yıldır artan şekilde ilgi çekmektedir. Bu ilgi son yıllarda ülkemize de yansımıştır. Ancak ülkemizde konuyla ilgili sınırlı çalışmaların, çoğunluğu sosyal çalışma eğitimi almamış akademisyenler tarafından gerçekleştirilmiş olması dikkat çekmektedir. Bu çalışmalar incelendiğinde, maneviyata duyarlı müdahalelerin isimlendirilmesi ve tanımlanmasından başlayarak, uygulanmasına kadar pek çok sorun olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, bu çalışmaların sosyal çalışma disiplininin teorik temellerine sınırlı olarak dayandırıldığı ve mesleki yöntem ve tekniklerin uygulanmasını içermediği görülmektedir. Maneviyata duyarlı müdahalelerin, hizmet alıcıların güçlendirilmesi, değişme ve gelişmesinin sağlanmasındaki olumlu etkileri çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu nedenle, bu müdahalelerin, hizmet alıcıların yararına olarak ülkemizde de verimli ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, doğru tanımlanması, teorik temellerinin ve uygulanmasında dikkat edilecek noktaların bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, bu makalenin temel amacı, maneviyata duyarlı sosyal çalışma müdahalesini ve kuramsal çerçevesini (benötesi teorisi, genişletilmiş biyo-psiko-sosyal model, güçlendirme yaklaşımı) tanıtarak; uygulanması sırasında dikkat edilecek noktaları açıklığa kavuşturmak ve ülkemiz uygulamaları için öneriler geliştirmektir.

Keywords

Abstract

Spirituality sensitive interventions in social work, establishing connections with spirituality in accordance within the professional discipline, are the product of an approach aimed to provide the moral support resources which would be effective in coping with the problems faced by the clients for their own benefits. Spirituality is an important tool to establish better communication with clients in applications and to let the client recognize his/her capacity. Within social work discipline and profession, spirituality sensitive interventions are getting an increase of interest for the last 20 years. This interest has been also reflected in our country during recent years. However, it is noteworthy that the limited studies on the subject have been carried out mostly by academics who don’t have any social work education. When these studies were examined, starting with the naming and description of spirituality sensitive interventions, there are many problems seen until their applications. In summary, within the terms of social work, those studies don’t have any theoretical basis, and they don’t include the application of professional methods and techniques in their practice. The positive effects of spirituality sensitive interventions to strengthen, to change and to develop the clients, has been proven by several studies. Therefore, in order to implement those interventions efficiently and effectively for the benefit of clients in our country, they should be identified accurately, and the theoretical principals and the details of the implementation must be known. In this context, the main purpose of this article is to introduce the spirituality sensitive social work intervention and its theoretical frame (transpersonal theory, advanced bio-psycho-social model, strengthening approach); to clarify the details of its implementation and to develop recommendations for those implementations in our country.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics