ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 413-432
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21.yy’da dünyadaki, bilim ve teknolojideki değişme ve gelişmelere paralel olarak eğitimin yetiştirmek istediği insan profili de değişmiştir. Artık çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için inceleyen, araştıran, bilgiye kendisi ulaşan, ulaştığı bilgiyi zihninde yapılandırarak anlamlı hale getiren bireylerin yetiştirilmesi gerekliliği ön plâna çıkmıştır. Bu doğrultuda eğitimde köklü bir değişikliğe gidilmiş, öğretmen merkezli öğretim yöntemleri terk edilmiş, öğrenciyi merkeze alan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı benimsenmiştir. İlköğretim müfredat programları, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı doğrultusunda gözden geçirilerek yeniden düzenlenmiştir. Programlarda drama, rol oynama, beyin fırtınası, problem çözme, işbirliğine dayalı öğrenme gibi öğrenci merkezli yöntem ve tekniklere ağırlık verilmeye başlanmıştır. İlköğretimde sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri olan dramanın genel amaçlarından birisi de öğrencileri öğrenme sürecinde aktif kılarak öğrenmenin kalıcılığını sağlamaktır. İlköğretimde drama uygulamalarının etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Drama uygulamalarını plânlayacak ve gerçekleştirecek olan öğretmenlerin dramaya yönelik algılarının belirlenmesi oldukça önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle bu araştırma, öğretmen adaylarının dramaya ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz döneminde Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Drama dersini almış olan 88 3.sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak 7 açık uçlu sorudan oluşan bir form kullanılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kapsamında fenomenolojik yaklaşım kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış olup veriler sayısal değerlerle ifade edilmiştir. Bu çalışma sonucunda öğretmen adaylarının dramaya, dramada öğretmenin ve çocuğun rolüne, dramanın aşamalarına yönelik (n=285) farklı metafor ürettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının drama derslerinde edindikleri bilgilerin ve uygulamalar sırasında kazandıkları deneyimlerin ürettikleri metaforlar üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In parallel with the changes and developments in science and technology in the 21st century, the human profile which education aims to create has changed, as well. The need for raising i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics