SPOR EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARING THE EMPHATIC TENDENCY LEVELS OF SPORT SCIENCES FACULTY STUDENTS IN TERMS OF DIFFERENET VARIABLES

Author : Esra BAYRAK AYAŞ -- Hande İNAN - Mehmet KARTAL
Number of pages : 459-466

Abstract

Empati, insanların birlikte yaşayabilmeleri için gerekli olan olgulardan biridir. Çünkü yakın çevre ile iyi ilişkiler kurabilmenin ilk kuralı, onların iyi ya da kötü anlarında ne hissettiklerini anlamak ve ona göre davranmayı gerektirmektedir. Bu çalışmada da spor eğitimi alan üniversite öğrencilerinin empatik düzeylerini farklı değişkenlerle karşılaştırarak, anlamlı bir faklılığın olup olmadığını belirlemek amaçlı yapılmıştır. Bu çalışmanın evrenini, Fırat Üniversitesi örneklemini ise 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin, empatik eğilim düzeylerini belirlemek amacıyla iki bölümden oluşan anket çalışması uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde, araştırmaya katılan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin demografik bilgilerine yönelik beş soru yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise Dökmen tarafından hazırlanan “Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ)” kullanılmıştır. Araştırmaya 150 kişi katılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15,0 istatistik programında analiz edilmiş ve verilerin istatistik geçerliliği için 0,05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir. Sonuç olarak; spor eğitimi alan üniversite öğrencilerinin empatik eğilimlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak araştırma grubunun empatik eğilimleri üzerinde cinsiyet, yaş, bölüm, anne ve baba eğitim düzeylerinin her hangi bir etkisinin olmadığı sonucuna da varılmıştır.

Keywords

Beden Eğitimi, Empati, İletişim, Spor, Öğrenci

Read: 725

Download: 221