FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHER STUDENT TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT THE CONCEPT OF TECHNOLOGY THROUGH METAPHOR ANALYSIS

Author : Ayten ARSLAN -- Raşit ZENGİN
Number of pages : 23-36

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Fırat Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının teknoloji kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesidir. Araştırma, var olan durumun olduğu gibi ortaya konmasını amaçladığından betimsel nitelik taşımaktadır. Araştırma verileri, “Teknoloji …… gibidir, çünkü……” cümlesini içeren bir form aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, araştırmaya gönüllü olarak katılan 2015-2016 öğretim yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalının 1,2,3 ve 4. Sınıflarında öğrenim gören 187 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada 15 kişinin formu eksik veya yanlış doldurulduğu için değerlendirilmeye alınmamıştır. Katılımcı öğretmen adayları 115 farklı metafor üretmiştir. Bu metaforlara bağlı olarak öğretmen adaylarının “teknoloji” algıları farklı kategoriler altında toplanmıştır. Teknoloji kavramına ilişkin öğretmen adayları tarafından en çok sırasıyla, ‘‘sürekli değişip-gelişen bir süreç, ‘‘hem yarar sağlar hem zarar verir’’, ‘‘faydalıdır’’ ve ‘‘ihtiyaçtır’’ metaforları geliştirilmiştir. Ayrıca teknoloji kavramına yönelik geliştirilen metaforların ‘‘zarar verir’’ kategorisinde de yoğunlaştığı görülmüş olup, bu kavrama ilişkin eleştirel bir bakış açısının da olduğu sonucuna varılmıştır. Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforların çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği ise uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Kategorilere ilişkin sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda benzer çalışmaların ilköğretim ve ortaöğretim ile üniversitelerin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerle de yapılarak bütüncül bir bakış açısı kazandırılması gibi önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Teknoloji, Metafor, Fen Bilgisi, Öğretmen Adayı

Read: 1,226

Download: 446