FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017- 55
Language : null
Konu : Fen Eğitimi
Number of pages: 23-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Fırat Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının teknoloji kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesidir. Araştırma, var olan durumun olduğu gibi ortaya konmasını amaçladığından betimsel nitelik taşımaktadır. Araştırma verileri, “Teknoloji …… gibidir, çünkü……” cümlesini içeren bir form aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, araştırmaya gönüllü olarak katılan 2015-2016 öğretim yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalının 1,2,3 ve 4. Sınıflarında öğrenim gören 187 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada 15 kişinin formu eksik veya yanlış doldurulduğu için değerlendirilmeye alınmamıştır. Katılımcı öğretmen adayları 115 farklı metafor üretmiştir. Bu metaforlara bağlı olarak öğretmen adaylarının “teknoloji” algıları farklı kategoriler altında toplanmıştır. Teknoloji kavramına ilişkin öğretmen adayları tarafından en çok sırasıyla, ‘‘sürekli değişip-gelişen bir süreç, ‘‘hem yarar sağlar hem zarar verir’’, ‘‘faydalıdır’’ ve ‘‘ihtiyaçtır’’ metaforları geliştirilmiştir. Ayrıca teknoloji kavramına yönelik geliştirilen metaforların ‘‘zarar verir’’ kategorisinde de yoğunlaştığı görülmüş olup, bu kavrama ilişkin eleştirel bir bakış açısının da olduğu sonucuna varılmıştır. Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforların çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği ise uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Kategorilere ilişkin sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda benzer çalışmaların ilköğretim ve ortaöğretim ile üniversitelerin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerle de yapılarak bütüncül bir bakış açısı kazandırılması gibi önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate science teacher students' perceptions about the concept of technology through metaphor analysis who study at Fırat University Primary Teaching Department. This is a descriptive study since it aims to display existing situation. The study’s datas were gathered through a form which included phrase like “the technology is similar……, because…..”. The data has been collected, analysed and commented by using quantitative and qalitative research methods. Sample of the study consists of 187 science teacher candidates who were studying 1, 2, 3 an 4 garde in Fırat University, at the Department of Science Teacher during 2015-2016 academic years .Regarding the participant, teacher candidates produced 115 different metaphors about tecnology concept. According to these metaphors, “tecnology” perceptions of the teacher candidates were grouped under different categories.Tehe metaphors were developed that most were respectively ‘‘constantly changing-evolving process’’, ‘‘both beneficial and damaging’’, ‘‘beneficial’’ and ‘‘neccesity’’ regarding the concept of tecnology by prospective teachers. Furthermore, the metaphors which were regarding the concept of tecnology concentrated at the “harmful”category. In order to determine whether the metaphors developed by student teachers’ differ according to various variables, suitable statistical methods were used to analyse. Results of the categories were interpreted. Research results in line is given proposals such as similar studies carried out at the primary and secondary school with the students from different departments of the university won a holistic perspective.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics