SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARI İÇİN DEĞERLER DEĞERLİ Mİ?

Author:

Year-Number: 2017- 54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İlköğretim Eğitimi / Sınıf Öğretmenliği
Number of pages: 363-371
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının, ilkokul öğrencilerine kazandırılması hedeflenen değerlerin hangilerini daha değerli gördüklerini ve bu değerlerin önemli görülme nedenlerini belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda “Sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre ilkokul programlarında kazandırılması hedeflenen değerlerin kazandırılma önceliği nedir?”, “Kazandırılması öncelikli görülen ilk üç değerin, ilkokulda kazandırılmasının gerekçeleri nelerdir?” ve “Sınıf öğretmeni adayları tarafından belirlenen bu değerlerin, diğer değerlere göre daha önemli görülmesinin sebepleri nelerdir?” sorularına cevap aranmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören 123 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adayları üçüncü veya dördüncü sınıfta öğrenim görme ve araştırmaya gönüllü olarak katılma ölçütlerine göre belirlenmiştir. Verilerin toplanması aşamasında araştırmacılar tarafından hazırlanan ve iki bölümden oluşan, beş maddelik görüş alma formu kullanılmıştır. Uzman görüşleri alınarak hazırlanan form açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniğinden yararlanarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının sırasıyla “Türk Bayrağına ve İstiklal Marşına saygı”, “Bağımsızlık”, “Vatanseverlik” ve “Millet sevgisi” değerlerini öncelikli olarak kazandırılması gereken değerler olarak gördükleri tespit edilmiştir. Sınıf öğretmeni adayları bu değerlerin kazandırılmasının gerekliliğine ilişkin ise en sık “Ülkeye bağlılık, sevgi, değer verme, koruma, geliştirme, ülkenin varlığı için”, “İyi ve faydalı bireyler yetiştirmek için”, “Öğrenmenin yaşça uygun olmasından” ve “Milli bilinç oluşturmak için” ifadelerini kullanmışlardır. Belirlenen bu değerlerin diğer değerlere göre daha önemli olduğunu düşünme sebepleri ise “Vatanı sevme ve vatana faydalı olma koşulunu her şeyden önde tutmak” ve “Bazı değerleri bilmenin öncelik koşulu olması” kategorileri altında toplanmıştır. Bu kapsamda yapılacak olan çalışmalarda, araştırmada belirlenen değerler dışındaki değerlerin öğretmen adayları için neden daha az önemli görüldüğünün belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapılabileceğine yönelik öneride bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine which values that are aimed to gained are more valuable for pre-service teachers and why do they think so? Through this purpose; “According to pre-service teachers what is the priority of values that are aimed to gained in primary education curriculum. What are the reasons of this first three values should have gained by primary school students? Why those chosen values seen more important by pre-service teachers? In this study, it has been tried to find some answers to these questions. This research designed by qualitative research method. The study group consists of 123 pre-service primary school teachers who are studying in Spring term in Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Education of Bartın University. Criterias which are used to determine pre-service teachers, are to study first or second grade of the Faculty and to be volunteer for the research. As a data collection tool, interview form which is developed by researchers by the help of expert opinions is used. The interview forms consist of two sections and five open-ended questions. Responses analyzed by content analysis technique. At the end of the research, “Respect for Turkish Flag and Independence March”, “Independence”, “Patriotism” and “Love of Nation” values are considered to be gained with priority respectively. Pre-service teachers mostly used “Loyalty to the country”, “Protecting the Country and improving it”, “Learning is suitable at this age” and “national consciousness” expressions. They think those values are more important than other values for these two reasons “Patriotism and being beneficial for the country is crucial”, “Knowing some values have priority”. It is suggested to examine why other values except mentioned in this paper is seen less important for pre-service teachers.

Keywords