SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARI İÇİN DEĞERLER DEĞERLİ Mİ?
ARE VALUES VALUABLE FOR PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS?

Author : Özkan ÇELİK -- Yıldıray AYDIN - Osman KÖSE - Zeynep ÖZDEM KÖSE
Number of pages : 363-371

Abstract

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının, ilkokul öğrencilerine kazandırılması hedeflenen değerlerin hangilerini daha değerli gördüklerini ve bu değerlerin önemli görülme nedenlerini belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda “Sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre ilkokul programlarında kazandırılması hedeflenen değerlerin kazandırılma önceliği nedir?”, “Kazandırılması öncelikli görülen ilk üç değerin, ilkokulda kazandırılmasının gerekçeleri nelerdir?” ve “Sınıf öğretmeni adayları tarafından belirlenen bu değerlerin, diğer değerlere göre daha önemli görülmesinin sebepleri nelerdir?” sorularına cevap aranmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören 123 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adayları üçüncü veya dördüncü sınıfta öğrenim görme ve araştırmaya gönüllü olarak katılma ölçütlerine göre belirlenmiştir. Verilerin toplanması aşamasında araştırmacılar tarafından hazırlanan ve iki bölümden oluşan, beş maddelik görüş alma formu kullanılmıştır. Uzman görüşleri alınarak hazırlanan form açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniğinden yararlanarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının sırasıyla “Türk Bayrağına ve İstiklal Marşına saygı”, “Bağımsızlık”, “Vatanseverlik” ve “Millet sevgisi” değerlerini öncelikli olarak kazandırılması gereken değerler olarak gördükleri tespit edilmiştir. Sınıf öğretmeni adayları bu değerlerin kazandırılmasının gerekliliğine ilişkin ise en sık “Ülkeye bağlılık, sevgi, değer verme, koruma, geliştirme, ülkenin varlığı için”, “İyi ve faydalı bireyler yetiştirmek için”, “Öğrenmenin yaşça uygun olmasından” ve “Milli bilinç oluşturmak için” ifadelerini kullanmışlardır. Belirlenen bu değerlerin diğer değerlere göre daha önemli olduğunu düşünme sebepleri ise “Vatanı sevme ve vatana faydalı olma koşulunu her şeyden önde tutmak” ve “Bazı değerleri bilmenin öncelik koşulu olması” kategorileri altında toplanmıştır. Bu kapsamda yapılacak olan çalışmalarda, araştırmada belirlenen değerler dışındaki değerlerin öğretmen adayları için neden daha az önemli görüldüğünün belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapılabileceğine yönelik öneride bulunulmuştur.

Keywords

Sınıf Öğretmeni, Aday Öğretmen, Değer, İlkokul, Değer Eğitimi

Read: 681

Download: 206