SAĞLIK HİZMETİ TÜKETİCİLERİNİN HASTANE TERCİHLERİ VE KURUM ÜNÜ ALGILAMALARININ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2017- 54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sağlık Kurumları Yönetimi / Sağlık Kurumlarında Pazarlama / Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi
Number of pages: 417-432
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma hastaların ya da potansiyel sağlık hizmeti tüketicilerinin hastanelerin sahip olduğu kurum ünü ile ilgili algılamalarının hasta güveni, bağlılığı ve özdeşlemeleri üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca çalışmada tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri ile hasta güveni, kuruma olan bağlılık ve özdeşlemelerine ilişkin algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara il merkezinde ikamet eden kişiler oluşturmaktadır. Çalışmada basit rastgele örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Bu amaçla 515 kişiye anket yapılmıştır. Verilerin analizinde yapısal eşitlik modelinin yanı sıra tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Araştırma bulguları kurum ününde etkili olan hastanenin tanınmış, başarılı ve büyük bir hastane olduğu algısı, kişilerin bu hastanelere duydukları güven üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca kişilerin tercih ettikleri hastaneyi yakın çevrelerine de önerdikleri ve hastaneleri ile ilgili olumsuz eleştiriler karşısında savunmaya geçtikleri görülmektedir. Hastanelerin kurum ünü algılamalarının kişilerin tutum ve davranışları üzerinde etki ettiği söylenebilir. Özellikle kişilerin hastane tercihinde kurum ünü algılamalarının önemli rol oynadığı ve hastane tercihindeki devamlılık üzerinde etki sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study was made for determining impact of perceptions of patients and prospective healthcare consumers about corporate reputation hospitals have on patient trust, loyalty and identification. In addition, in the study it was investigated whether there is a statistically significant difference between socio-demographic characteristics of consumers and perceptions related to patient trust, loyalty to corporate and identification. It was used questionnaire form as tool of collecting data in the study. Population of the research consists of people who reside in city centre of Ankara. It was utilized method of simple random sampling. For this purpose, it was applied the form to 515 people. It was used descriptive statistics besides structural equation model in data analysis. It was showed perception hospital is well-known, successful and large affects corporate reputation have impact on trust people have in hospitals. Also, it was seen consumers suggest to their neighborhoods and defend against negative criticism about their hospitals. The research was conducted only in one province (Ankara) in Turkey using convenience sampling. Thus, the findings may not be generalize to all healthcare consumers in the world. It can be stated hospitals’ perceptions of corporate reputation have impact on people's attitudes and behaviors. The findings have proven that perceptions of corporate reputation have impact on people's attitudes and behaviors and play important role and affect sustainability in hospital preferences.

Keywords