İLKOKUL 4. SINIFTA KULLANILAN ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2017- 54
Language : null
Konu : Eğitim / Eğitim Bilimleri
Number of pages: 255-272
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojik gelişmelere ve bilgi çağının getirdiği hızlı bilgi paylaşımına rağmen kitaplar bilgi edinmedeki gücünü hala korumaktadır. Bu noktada ders kitapları ve yardımcı çalışma kitapları bireye düzenli bir şekilde bilginin verildiği öğrenme araçları olmakla birlikte ders kitabı, bir derste kullanılan ve o dersin geliştirilmesine temel oluşturan kitaplardır. Bu çalışmanın temel amacı, ilkokul dördüncü sınıfta kullanılan öğrenci çalışma kitapları hakkında öğretmen görüşlerini ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin bu görüşleri öğrenci çalışma kitaplarının hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreçleri ve değerlendirme boyutlarını kapsamaktadır. Nitel bir durum çalışması olan bu çalışmada öğretmen görüşlerine yer verilmiştir. Bu çalışmaya araştırmacı tarafından seçilen bir ilkokulda görev yapan 15 dördüncü sınıf öğretmeni katılmıştır. Öğretmen görüşlerinin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Bu formlar aracılığıyla öğretmenler ile yapılan görüşmeler önce ses kaydına alınmıştır. Bu ses kayıtları daha sonra yazılı ortama aktarılarak görüşmeler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırma bulguları dikkate alındığında öğretmenler, öğrenci çalışma kitaplarını dersin hedefleri uyumlu bulurken, öğrencilerin çalışma kitaplarındaki bazı etkinlikleri ders kitabı içeriğiyle ilişkilendirmede zorluklar yaşadığı, bazı derslerde verilen etkinliklerin öğretme-öğrenme süreçlerine uymadığı, çalışmaların bazen daha önceki etkinliklerin tekrarından ibaret olduğu, matematik ve Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarında verilen ölçme-değerlendirme etkinliklerinin yetersiz olduğu ve bazı konuların çalışma kitaplarında birleştirilerek değerlendirildiği gibi dikkat çekici sonuçlara ulaşılmıştır. Öğretmenlerin çalışma kitapları hakkındaki görüş ve düşüncelerini dikkate alınarak mevcut kitaplarda düzenlemeler yapılmalı ya da yeni kitap yazım süreçlerinde bu görüşlerden yararlanılmalıdır. Ders ve çalışma kitabı yazımında öğretmen katılımının sağlanması olası sorunların uygulamadan çok daha önce fark edilmesine yardımcı olacağından bu noktada öğretmen faktörü dikkate alınmalıdır.

Keywords

Abstract

Despite technological developments, and rapid information sharing, brought forth by information age, books still keep their power for acquisition of knowledge. In this regard, although textbooks and supplementary work books are learning tools by which information is given to i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics