SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE VIEWS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ON DISTANCE LEARNING BASED ON CERTAIN VARIABLES

Author : Esen DURMUŞ -- Kenan Baş
Number of pages : 113-125

Abstract

Uzaktan eğitim, zaman ve mekândan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan, mevcut bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak derslerin işlendiği; katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği/görüntüleyebileceği, kaynak bilgilerine ulaşabileceği bir üniversite eğitiminin verildiği; günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamına geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir. Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin bazı değişkenlere (Cinsiyet, Mesleki Kıdem, Uzaktan Eğitim Hakkında Bilgi Sahibi Olma, Uzaktan Eğitim Hizmeti Alma, Bilgisayar, Tablet ve Akıllı Telefon Kullanma Sıklığı) göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Elazığ merkezde çeşitli ortaokullarda görev yapan 60 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde olup veri toplama aracı olarak S. Yıldırım, G.Yıldırım, Çelik, Karaman (2014) tarafından geliştirilen“ Uzaktan Eğitim Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular SPSS 21.00 programında analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre “Cinsiyet ve Mesleki Kıdem” değişkenlerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşmanın olduğu görülmezken, “Uzaktan Eğitim Hakkında Bilgi Sahibi Olma, Uzaktan Eğitim Hizmeti Alma, Bilgisayar-Tablet-Akıllı Telefon Kullanma Sıklığı” değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşmanın olduğu görülmektedir.

Keywords

Uzaktan Eğitim, Sosyal Bilgiler, Öğretmen, Teknoloji, Öğretim

Read: 1,366

Download: 533