SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017- 54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 113-125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uzaktan eğitim, zaman ve mekândan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan, mevcut bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak derslerin işlendiği; katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği/görüntüleyebileceği, kaynak bilgilerine ulaşabileceği bir üniversite eğitiminin verildiği; günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamına geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir. Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin bazı değişkenlere (Cinsiyet, Mesleki Kıdem, Uzaktan Eğitim Hakkında Bilgi Sahibi Olma, Uzaktan Eğitim Hizmeti Alma, Bilgisayar, Tablet ve Akıllı Telefon Kullanma Sıklığı) göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Elazığ merkezde çeşitli ortaokullarda görev yapan 60 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde olup veri toplama aracı olarak S. Yıldırım, G.Yıldırım, Çelik, Karaman (2014) tarafından geliştirilen“ Uzaktan Eğitim Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular SPSS 21.00 programında analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre “Cinsiyet ve Mesleki Kıdem” değişkenlerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşmanın olduğu görülmezken, “Uzaktan Eğitim Hakkında Bilgi Sahibi Olma, Uzaktan Eğitim Hizmeti Alma, Bilgisayar-Tablet-Akıllı Telefon Kullanma Sıklığı” değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşmanın olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

Distance learning is a rational, modern and innovative education system in today’s world where education and instruction are rapidly transformed into computer environment, which is completely independent from time and space, includes a university education where the courses are instructed live, interactive and with video and audio in a completely virtual environment using current computer technologies and does not require the students and faculty members to have access to the campus and where participants could review and display the material over and over again. The objective of the present study is to determine whether the views of social studies teachers on distance education differed based on certain variables (Gender, Professional Seniority, Knowledge about Distance Education, Receiving Distance Learning Services, Computer, Tablet and Smartphone Use Frequency). The study group included 60 social studies teachers working in various middle schools in Elazığ province center. “The Distance Education Scale,” developed by S. Yıldırım, G. Yıldırım, Çelik, and Karaman (2014) was used as the data collection tool in the present study which was designed with the survey model. Findings obtained within the scope of the present study were analyzed in SPSS 21.00 software. Analysis results demonstrated that there were no significant difference based on “gender” and “professional seniority” variables, while significant differences were observed based on “Knowledge about Distance Education, Receiving Distance Learning Services, Computer, Tablet and Smartphone Use Frequency” variables.

Keywords