OLUMSUZ DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ SERGİLEYEN ÖĞRENCİLERİN DİYALOG KURMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2017- 55
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 37-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, okulda veya sınıfta istenmeyen davranış örnekleri sergileyen öğrencilerin sınıf arkadaşlarıyla ve aile bireyleri ile olan diyaloglarının ne düzeyde olduğunu ortaya koymaktır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak gözlem ve görüşme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Olumsuz davranış örnekleri sergileyen öğrencilerin arkadaşlarıyla olan diyalogunun nasıl olduğunun tespiti için yapılandırılmamış gözlem yönteminden, öğrencilerin aileleri ile olan diyaloglarının ne düzeyde olduğunun tespiti için de yarı-yapılandırılmış görüşme yönteminden yararlanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Van ilinde bulunan ortaokullar içinden 32 ortaokul ve bu okullarda öğrenim gören 68 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrenci gözlemlerinden ve yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde; öğrencilerin genelde ekonomik durumu orta ve kötü düzeyde, babanın işçi annenin ise ev hanımı olduğu ve çekirdek bir aile yapısının olduğu bir ortamda yaşadıkları; aileleri ile diyaloglarının " bazen dayak yerim, annem ile diyalogum babamdan iyidir, babam ile diyalogum annemden iyidir, kardeşlerim/abilerim/ablalarım ile diyalogum kötüdür, evde kimse ile anlaşmam" gibi ifadelerin frekans değerinin yüksek olmasından dolayı istenilen düzeyde olmadıkları; öğrencilerin sınıf arkadaşları ile diyaloglarının sorunlu olduğu, sınıftaki arkadaşlarına küfür ve hakaret ettikleri, bu öğrencilerin genelde davranış bakımından kendilerine benzer kişilerle diyaloga girdikleri ve kız öğrencilere çok sık sataştıkları görülmektedir

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine how dialogues among students exhibit negative behaviours towards their friends in classroom or school and their family members. In this study, observation and interview methods were used to gather required data. To determine how students exhibit negative behaviours in classroom or school in having dialogues with their classmates, unstructured observation method, and also for determining the level of the dialogues with their family members semi- structured interviews were used to gather data from the students. The study group consisted of 32 secondary schools and 68 secondary school students studying in these schools situated in Van province in 2015-2016 academic year. The data acquired from the students' observations and interviews were analysed using content analysis method. The study results showed that generally the economic situations of the students are at middle and poor levels; the fathers are workers, mothers are housewives, living in an elementary family; the level of their dialogues with family members are not at a desired level due to high frequency of such expressions as “sometimes I am beaten up, my dialogue with my mother is good, but not with my father, my dialogue with my brother/sister/older brother/older sister is not good, I am on bad terms with all family members.” Students’ dialogues with their classmates are problematic, and using an abusive and slang language, these students usually have dialogues with those alike in nature and tease female students.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics