OLUMSUZ DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ SERGİLEYEN ÖĞRENCİLERİN DİYALOG KURMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON THE LEVELS OF DIALOGUES CARRIED OUT BY STUDENTS EXHIBITNG NEGATIVE BEHAVIOURS

Author : Erhan GÖRMEZ
Number of pages : 37-46

Abstract

Bu çalışmanın amacı, okulda veya sınıfta istenmeyen davranış örnekleri sergileyen öğrencilerin sınıf arkadaşlarıyla ve aile bireyleri ile olan diyaloglarının ne düzeyde olduğunu ortaya koymaktır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak gözlem ve görüşme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Olumsuz davranış örnekleri sergileyen öğrencilerin arkadaşlarıyla olan diyalogunun nasıl olduğunun tespiti için yapılandırılmamış gözlem yönteminden, öğrencilerin aileleri ile olan diyaloglarının ne düzeyde olduğunun tespiti için de yarı-yapılandırılmış görüşme yönteminden yararlanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Van ilinde bulunan ortaokullar içinden 32 ortaokul ve bu okullarda öğrenim gören 68 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrenci gözlemlerinden ve yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde; öğrencilerin genelde ekonomik durumu orta ve kötü düzeyde, babanın işçi annenin ise ev hanımı olduğu ve çekirdek bir aile yapısının olduğu bir ortamda yaşadıkları; aileleri ile diyaloglarının " bazen dayak yerim, annem ile diyalogum babamdan iyidir, babam ile diyalogum annemden iyidir, kardeşlerim/abilerim/ablalarım ile diyalogum kötüdür, evde kimse ile anlaşmam" gibi ifadelerin frekans değerinin yüksek olmasından dolayı istenilen düzeyde olmadıkları; öğrencilerin sınıf arkadaşları ile diyaloglarının sorunlu olduğu, sınıftaki arkadaşlarına küfür ve hakaret ettikleri, bu öğrencilerin genelde davranış bakımından kendilerine benzer kişilerle diyaloga girdikleri ve kız öğrencilere çok sık sataştıkları görülmektedir

Keywords

Ortaokul Öğrencileri, Olumsuz Davranışlar, Aile ile Diyalog, Sınıf ile Diyalog

Read: 1,341

Download: 545