DİKKATİN YENİDEN TOPLANMASI AÇISINDAN ÖĞRENCİLERİN KAMPÜS ALGILARI
STUDENTS’ PERCEPTION OF CAMPUS AREA AS A RESTORATİVE ENVIRONMENT

Author : Asiye Büşra ŞİRİN AYVA -- Çiğdem DEMİR ÇELEBİ
Number of pages : 119-128

Abstract

Öğrenciler çalışma aralarında hem dinlenmek hem de çalışmak için uygun alanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Araştırmalara göre doğayı izlemek ve doğaya maruz kalmak bireyler için iyileştirici olmaktadır. Öğrenciler yeşil alanlarda zaman geçirme ve yeşil alanları iyileştirici bulma eğilimindedirler (Liprini, 2014). Doğanın yanında, doğa görüntüleri içeren duvar kağıtları da öğrenciler tarafından iyileştirici olarak görülmektedir (Felsten, 2009). Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde öğrencilere dikkatlerini yeniden toplamalarına olanak sağlayıcı bazı alanlar bulunmaktadır. Bu çalışma, öğrencilerin kampüs alanını dikkatin yeniden toplanmasına ne kadar elverişli olarak algıladıklarını incelemektedir. Fenomenoloji deseninin kullanıldığı çalışmada çevrimiçi bir ankete dayalı olarak veri toplanmıştır. Kampüs alanlarına ait, kısmen bina, tamamen bina, kısmen doğa ve tamamen doğa alanlarına ilişkin farklı fotoğraflar gösterilmiş ve öğrencilerin dikkati yeniden toplama bağlamında bunları değerlendirmeleri istenmiştir. Ankette her fotoğraf için dört kapalı uçlu soru ve ve öğrencilerin dikkati yeniden toplamaya elverişli kampüs alanıyla ilgili fikir ve önerilerini yazdıkları bir açık uçlu soru bulunmaktadır. Bu kapsamda, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde öğrenim görmekte olan 150 öğrenciden veri toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrenciler binaların olduğu alanları dikkati yeniden toplama anlamında düşük potansiyele sahip olarak algılarken doğal alanları daha yüksek düzeyde dikkati toplamaya elverişli olarak algılamaktadırlar. Bu bağlamda, yeşil ve doğal alanların dikkati yeniden toplama amacıyla en çok tercih edilen alanlar olduğu sonucuna varılabilir.

Keywords

Dikkati Yeniden Toplama Kuramı, Doğa, Direkt Dikkat, İstemsiz Dikkat, Çalışma Arası

Read: 1,345

Download: 507