TARİHSEL BİR SORUNDAN ULUSLARARASI BİR MESELEYE KÜRT MESELESİ VE TÜRKİYE
FROM A HISTORICAL PROBLEM TO AN INTERNATIONAL ISSUE KURDISH QUESTION AND TURKEY

Author : Taner ZORBAY
Number of pages : 457-492

Abstract

Türkiye’nin en uzun soluklu sorunlarından biri olan Kürt meselesi ile ilgili olan çalışmamızda, meselenin öncelikle tarihi arka planı verilmiş, böylelikle bu meselenin ortaya çıkışına sebep olan unsurlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda daha sonra, Kürt meselesinde resmi görüşün gelişim süreci detaylı olarak incelenmiştir. Bu kapsamda, Kürt kimliğinin inkârı ele alınmış, ardından Kürt meselesine irticai bir mesele olarak yaklaşılması süreci gözden geçirilmiştir. Sonrasında, bu meseleye aşiret ve asilerin bir direnişi olarak yaklaşan resmi görüş süreci üzerinde durulmuştur. Ardından bu kez meselenin dış güçlerin veya yabancı devletlerin bir oyunu olarak görüldüğü ve Kürtlerin bir düşman olarak algılandığı resmi yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Son olarak da meseleyi ekonomik bir sorun olarak gören resmi söylem incelenmiştir. Çalışmamızın ikinci kısmında, Kürt meselesine mevcut çözüm önerileri kapsamında, Türk ve Kürt milliyetçi yaklaşımları, İslamcı yaklaşım ele alınmış, ayrıca diğer siyasi partiler ve aktörlerin meseleye yaklaşımları incelenmiştir. Bundan başka, bu meselede hep önemli bir aktör olan Avrupa Parlamentosu’nun meseleye yaklaşımı belirli zamanlarda yayınlanan raporlarına bağlı olarak incelenmiştir. Böylece meseleye mevcut tarafların veya yaklaşımların dışında bir gözle incelemesine de gayret edilmiştir. Çalışmamız mevcut verilerin değerlendirilmesinin ardından meselenin her halükarda neden ve nasıl çözülmesi gerektiğine dair genel bir değerlendirme ve ipuçları ile sona ermektedir.

Keywords

Kürt Meselesi, Resmi Söylem, Milliyetçilik, Avrupa Parlamentosu, Çözüm Önerileri

Read: 650

Download: 226