FORMASYON EĞİTİMLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT EĞİTİMİNE VE GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES HAVING PEDAGOGICAL FORMATION ON ART EDUCATION AND VISUAL ARTS TEACHING

Author : Mehmet Ali GENÇ
Number of pages : 195-208

Abstract

Görsel sanatlar öğretmenliği için sanat alan eğitimi yanında pedagojik formasyon eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin amacı öğretmen yetiştirmektir. Ancak görsel sanatlar alanındaki öğretmen açığı ya da farklı gerekçelerden Yüksek Öğretim Kurulu, çeşitli fakültelerin üçüncü ve dördüncü sınıfında öğrenim gören ya da mezun olan öğrencilerine pedagojik formasyon eğitimi vermenin yolunu açmıştır. Böylece Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ya da mezunları pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen adayı olma imkanına kavuşmuşlardır. Bu çalışmada, pedagojik formasyon eğitimi programına devam eden görsel sanatlar öğretmen adaylarının sanat eğitimine ve meslek olarak görsel sanatlar öğretmenliğine yönelik görüşlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Nitel olan araştırmanın çalışma grubu pedagojik formasyon eğitimi almakta olan otuz dokuz öğretmen adayından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmayla, öğretmen adaylarının sanat eğitimine, pedagojik formasyon eğitimine ve meslek olarak görsel sanatlar öğretmenliğe ilişkin görüşleri ortaya konmuştur. Buna göre; güzel sanatlar fakültesi resim bölümü sanat alan eğitimini eğitim fakültesi resim-iş eğitimi ise öğretmenlik eğitimini nitelikli olarak verdiği, her iki fakültenin de sanat alan eğitimi vererek sanat alanı için uzman elemanlar yetiştirdiği belirtilmiştir. Pedagojik formasyon eğitiminin önemli ve gerekli olduğunu belirten aday öğretmenlerin yanında, az da olsa bu eğitimi belge amaçlı aldıklarını belirten görüşler de bulunmaktadır. Öğretmenlik mesleğini yol gösterme olarak gören aday öğretmenler, öğretmenlik mesleğinin toplum içinde hak ettiği saygınlığı kazanması ve görsel sanatlar öğretmen atamalarının yapılması gibi beklentilerinin olduğunu belirtmişlerdir.

Keywords

Formasyon Eğitimi, Sanat Alan Eğitimi, Öğretmenlik Mesleği

Read: 1,197

Download: 412