OKUL YÖNETİCİLERİNİN PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2017- 57
Number of pages: 39-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütün imajı bireyin biliş ve algılarının çevresel faktörlerle etkileşimine dayanabilmektedir. Güçlendirme faaliyeti neticesinde okul yöneticinin yönetim anlayışı gelişmekte ve çalışanların yeterlik ve özgüven algısı artmaktadır. Bu durum algılanan imaja olumlu yönde yansırken okul yönetici ve çalışanları tarafından örgütsel imajın dış çevre ile paylaşılmasına katkı sağlayabilmektedir. Türkiye’de bu iki kavram arasındaki ilişkinin incelendiği fazla sayıda araştırmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda, okul yöneticileriyle yapılan psikolojik güçlendirme ve örgütsel imaj arasındaki ilişkiyi inceleyen bu araştırmanın, gerek uygulamacılara gerekse literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, okul yöneticilerinin psikolojik güçlendirme ve örgütsel imaj algı düzeylerini tespit etmek ve algı düzeyleri arasında görev, okul türü, cinsiyet, mesleki kıdem ve eğitim durumuna göre anlamlı fark olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına dayalı olarak ortalama, frekans ve standart sapma ile non-parametrik testler kullanılmıştır. Yöneticilerin psikolojik güçlendirme ve alt boyutlarında; örgütsel imajın kalite boyutunda bağımsız değişkenlere göre anlamlı fark bulunmamıştır. Yöneticilerin örgütsel imaj ve alt boyutlarında okul türü, cinsiyet, okuldaki yöneticilik süresi ve eğitim durumuna göre anlamlı fark bulunmamıştır. Görünüm, altyapı imajı ve örgütsel imaj algısında görev değişkenine göre müdür yardımcıları lehine; sosyal, altyapı, program imajı ve örgütsel imaj algılarında mesleki kıdeme göre anlamlı fark bulunmuştur. Okul yöneticilerinin psikolojik güçlendirme ve örgütsel imaj algıları arasında orta düzeyde pozitif ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda, okul yöneticilerinin psikolojik güçlendirme algılarını yükselterek olumlu ve güçlü okul imajının oluşturulması ve paylaşılmasında okul yöneticilerinin etkisinin arttırılması önerilebilir.

Keywords

Abstract

The image of the organization can be based on the interaction of the i

Keywords