YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SÖZCÜK ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİ SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ
A GENERAL LOOK AT THE VOCABULARY LEARNING AND TEACHING PROCESS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Author : Ece SARIGÜL
Number of pages : 91-104

Abstract

Bu çalışmanın amacı yabancı dilde etkili bir iletişim kurmak ve kendimizi ifade edebilmek için oldukça önemli bir yere sahip olan sözcüklerin öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri inceleyerek yabancı dil öğrencilerine ve öğretmenlerine önerilerde bulunmaktır. Bir sözcüğü tam olarak bilmek ve etkin kullanabilmek için sadece sözcüğün anlamını bilmek yeterli olmamaktadır. Bir sözcüğün anlamını bilinmesine ek olarak sözcüğün okunuşu, yazılışı ve hangi sözcüklerle birlikte kullanıldığı gibi özelliklerinde bilinmesi en az anlamını bilmek kadar önemlidir. Bu çalışmamızda öncelikle alanyazın taraması yapılarak sözcüğün ve bir sözcüğü bilmenin ne anlama geldiği incelenmiştir. Yıllardır yabancı dil öğretiminde en etkin yöntem ve tekniklerin neler olduğunun bulunması amacıyla tartışmalar ve bu konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntem ve yaklaşımların sözcük öğretimine verdiği önem ve teknikleri inceleyerek sözcük öğretiminin yeri de çalışmamızda incelenen bir diğer konudur. Öğrenilen sözcüklerin kalıcı olması için uygun tekniklerle öğretilmesi ve dil öğrenme stratejilerinden yararlanılması gerekmektedir. Kendi öğrenme süreçlerini belirleyen öğrencilerin dil öğrenmede daha başarılı olduğu açıktır. Bu nedenle, öncelikle öğretmenlerin dil öğrenme süreçlerini bilmesi ve öğrencilerin başarılı olması için onları kendi öğrenim süreçlerini belirlemede yardımcı olmaları gerekmektedir. Yabancı dilde sözcük öğretiminde kullanılan tekniklerin, sözcüklerin kolaylıkla öğrenilmesi ve kalıcı olmalarını etkilemektedir. Sözcük öğretiminde sözcüklerin ana dildeki karşılıklarıyla birlikte uzun listeler halinde verilmesi ya da sürekli anlamın çeviri tekniği ile öğretilmeye çalışılmasının bazı sakıncaları bulunmaktadır. Bu nedenle, gelişen teknolojiyle birlikte dil öğrenmede de kullanılabilecek görsel ve sözel teknikler, sözlük kullanımı ve bağlamdan çıkarım gibi sözcük öğretim teknikleri ve dikkat edilmesi gereken noktalara ek olarak yabancı dil öğretmenlerine sözcük öğretimi ile ilgili tavsiyelerde bulunulmuştur.

Keywords

Sözcük, Sözcük Öğretimi, Sözcük Dağarcığı, Yabancı Dil Öğretimi, İngilizce

Read: 1,261

Download: 468