DERSLERDE TEKNOLOJİ KULLANIMINI VE FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ANİMASYONLARI SEVİYORUM!
I LIKE TECHNOLOGY USAGE IN LESSONS AND ANIMATIONS IN SCIENCE !

Author : Nagihan TANIK ÖNAL -- Dilara GÖLGELİ SÖNDÜR
Number of pages : 97-118

Abstract

Hızla değişen ve gelişen dünyada teknoloji artık yaşamın her alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu alanlardan biri ise elbette ki eğitimdir. Ancak teknoloji entegrasyonu ile gerçekleştirilen bir eğitim için bu uygulamaların hedef kitlesi olan öğrencilerin ne düşündükleri son derece önemlidir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin teknolojiye yönelik tutumlarının ve bir teknoloji uygulaması olan animasyonların Fen Bilimleri dersinde kullanımı hakkında görüşlerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla gerçekleştirilen araştırmaya 2016-2017 öğretim yılında Kayseri İli Tomarza İlçesinde bir ortaokulda öğrenim gören 113 öğrenci katılmıştır. Bu çalışma tarama modelinde desenenmiş betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Animasyon Görüş Ölçeği (AGÖ) ile Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği (TYTÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde; yüzde ve frekans analizi gibi betimsel analizlerle birlikte bağımsız örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), LSD testi ve korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin her iki ölçekteki düzeylerinin “Tamamen Katılıyorum” düzeyinde olduğu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin animasyon kullanımı hakkındaki görüşlerinin cinsiyet, aile durumu ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ancak öğrencilerin teknolojiye yönelik tutumlarında sadece sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin animasyon kullanımına ilişkin görüşleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Ortaokul Öğrencileri, Fen Bilimleri Dersi, Animasyon, Teknolojiye Yönelik Tutum, Tarama Yöntemi

Read: 1,578

Download: 729