DERSLERDE TEKNOLOJİ KULLANIMINI VE FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ANİMASYONLARI SEVİYORUM!

Author :  

Year-Number: 2017- 55
Language : null
Konu : Fen Eğitimi
Number of pages: 97-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hızla değişen ve gelişen dünyada teknoloji artık yaşamın her alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu alanlardan biri ise elbette ki eğitimdir. Ancak teknoloji entegrasyonu ile gerçekleştirilen bir eğitim için bu uygulamaların hedef kitlesi olan öğrencilerin ne düşündükleri son derece önemlidir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin teknolojiye yönelik tutumlarının ve bir teknoloji uygulaması olan animasyonların Fen Bilimleri dersinde kullanımı hakkında görüşlerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla gerçekleştirilen araştırmaya 2016-2017 öğretim yılında Kayseri İli Tomarza İlçesinde bir ortaokulda öğrenim gören 113 öğrenci katılmıştır. Bu çalışma tarama modelinde desenenmiş betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Animasyon Görüş Ölçeği (AGÖ) ile Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği (TYTÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde; yüzde ve frekans analizi gibi betimsel analizlerle birlikte bağımsız örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), LSD testi ve korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin her iki ölçekteki düzeylerinin “Tamamen Katılıyorum” düzeyinde olduğu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin animasyon kullanımı hakkındaki görüşlerinin cinsiyet, aile durumu ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ancak öğrencilerin teknolojiye yönelik tutumlarında sadece sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin animasyon kullanımına ilişkin görüşleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In a rapidly changing and developing world, technology is now widely used in all areas of life. One of these areas, of course, is education. However, for a training with technology integration, what the students who are the target mass of these applications is very important. For this reason, the aim of this study is to investigate the views of middle school students towards their attitudes towards technology and their use of animations as a technology application in science. The study was carried out with the participation of 113 6th 7th and 8th middle school studens at Tomarza Middle School during term of 2016-2017. The study is a descriptive research designed as a survey method. Datas were collected by Animation Opinion Scale (AOS) and Technology-Oriented Attitude Scale (TOAS). The reliability level of the AOS is 0,83 and the reliability level of the TOAS is 0,83 these levels are high for that research. Data were analysed through descriptive statistics like frequences and percent ratio. In addition, for the independent samples, t-tests, ANOVA, the Tukey test and correlational analysis were employed. The participants’ AOS and TAOS perception are positive and satisfactorily high. At the end of the study, it was found that there is not a significant difference gender, family income status and grade level of the students for studens’ views about using animation. But, for the student’ attitudes towards technology, it was found that there is a significant difference grade level of the students only. Besides, it is obtained that there is a medium and positive correlation between attidudes of the teachers’ towards technology and their level of using information technologies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics