ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME ORTAMINDA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SEBAT ETME BECERİSİNİN GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017- 57
Number of pages: 163-198
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, zenginleştirilmiş öğrenme ortamında ortaokul öğrencilerinin matematiksel zihin alışkanlıklarından sebat etme becerisinin gelişimini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili, Güngören ilçesindeki bir devlet ortaokulunda, 7. sınıfa devam eden toplam 20 öğrenci oluşturmaktadır. “Öğrencilere zihin alışkanlıkları becerilerinin kazandırılabilmesi nasıl mümkün olabilir?” düşüncesinden hareketle öğrenme ortamı çalışma yaprakları, sınıf içi tartışma ortamı ve öğrencilerin performansa dayalı çalışmaları içerecek şekilde zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamı tasarlanmıştır. Uygulama sekiz hafta devam etmiş bu süreç kapsamında öğrencilerin matematiksel zihin alışkanlıkları “Duyuşsal Zihin Alışkanlıkları Kontrol Listesi” değerlendirme formu ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin bu etkinliklerdeki sorulara verdikleri cevaplar ve öğrenme ortamında gösterdikleri davranışlardan elde dilen veriler yüzde ve frekans şeklinde nicel verilere dönüştürülerek analiz edilmiştir. Elde edilen nicel veriler öğrenci cevapları ve sınıf içi performanslarına dayalı olarak ayrıca nitel olarak yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre, zenginleştirilmiş öğrenme ortamı uygulamasından sonra öğrencilerin sebat etme becerisi %33,96’dan %67,54’e çıkmıştır. Elde edilen bu bulgunun öğrencilerin etkinliklere verdikleri cevaplar, sınıf içi çalışma ve davranışlar olarak göz önüne alındığında öğrencilerin bu becerileri kullanma düzeylerinin matematik konularına, becerinin türüne, etkinlik içeriğine bağlı olarak bireysel farklılık göstermekte olduğu belirlenmiştir. Genel olarak öğrencilerin sebat etme bileşeninde pozitif yönde bir eğilim gösterdikleri görülmüştür. Buna göre, zenginleştirilmiş öğrenme ortamının öğrencilerin sebat etme becerilerini olumlu olarak etkilediği göz önüne alınarak bu alanda çalışma yapacak araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the improvement of elementary school students’ persistence skills in the enriched learning environment. The study was conducted on total 20 students’ studying seventh grade classes of elementary education school located Gungoren town of the Istanbul. Based on the question "How could it be possible for the students to gain the skills of habits of minds?”, the enriched learning environment was designed including worksheets, classroom discussions and student performance-based work. The working group was instructed in the designed learning environment for 8 weeks. Throughout this process, the mathematical habits of mind of the students were assessed through the evaluation forms "The Control List of Affective Habits of Mind". During the evaluation process, answers to the questions in each activity and behaviors of the students reflected in their learning environment were collected as qualitative data. The obtained qualitative data were converted into quantitative data in the form of frequencies as percentage. Quantitative data were also analyzed based on students' responses and their performance in the classroom. According to the research findings after the application of the enriched learning environment, the ratio of students’ using the persistence skills increased from 33,96% to 67,54%. When the samples from students’ answers on the activities, work and behaviors in the classroom were examined, the ratio and level of utilization of these skills of the students varied depending on the mathematical topics, the type of skills, the activity content. It was seen that in general students tend to persistence component in a positive way. Accordingly, considering that the enriched learning environment affect persistence skills of the students in a positive way, it was offered suggestions to researchers who will study in this subject.

Keywords