6360 SAYILI KANUN VE YERELDE MERKEZİLEŞME

Author :  

Year-Number: 2017- 55
Language : null
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 401-413
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kentleşme ile birlikte kalabalıklaşan kentlerin sorunlarına çözüm için çeşitli büyükşehir modelleri geliştirilmiştir. Türkiye’de büyükşehir belediyelerinin tarihsel gelişimi yeni olmakla birlikte birçok kez yasal düzenlemeye konu olmuştur. Bu konudaki en son yasal düzenleme 6360 sayılı Kanun’dur. 6360 sayılı Kanun ile gerekçesinde de belirtildiği gibi güçlü bir büyükşehir belediye yönetimi ile ölçeğin büyütülmesi sonucunda yerel kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak hedeflenmiştir. Özellikle bu hedef gerek teorisyenler gerekse uygulayıcılar tarafından birçok tartışmayı beraberinde getirmiştir. 6360 sayılı Kanun, birçok gücün büyükşehir belediyelerine geçmesi ve yeni oluşan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ayrıca görevler üstlenmesi gibi birçok faktör içinde barındırmaktadır. Bu durum adeta büyük bu alanın güçlü bir yürütme ile yönetilmesini akla getirmekte, bu da merkezin yerele taşındığı ve güçlü bir yapının ortaya çıktığı izlenimini vermektedir. Bugün belli ölçeklerde yapılan çalışmalar, mahalleye dönüşen köyleri, belde belediyelerini yerel olmaktan çıkarıp merkeze taşındığını göstermektedir. Bu durum, etkin ve verimli hizmet sunumu hedefini farklı bir boyuta taşımıştır. Bu yüzden yeni oluşan durumun incelemesi yapılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda oluşturulan araştırmanın amacı 6360 sayılı Kanun sonrasında oluşan yeni durumun yerelleşme ve merkezileşme kavramları bağlamında incelenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için literatür taramasından hareketle yerli ve yabancı kaynaklardan ve yerel yönetimler ile ilgili temel hukuki düzenlemelerden faydalanılacaktır. Araştırmada öncelikle belirlenen temel amaç doğrultusunda yerelleşme ve merkezileşme kavramları ortaya konulacaktır. Daha sonra büyükşehirler belediyesinin tarihsel gelişim süreci ve 6360 sayılı Kanun incelenecek ve araştırma 6360 sayılı Kanunun getirdiklerinin merkezileşme ve yerelleşme kavramları bağlamında değerlendirmesi ile tamamlanacaktır. Araştırma sonucunda 6360 sayılı Kanun sonrasında oluşan durumun yerelde merkezileşmeye mi sebep olduğu sorusunun cevabı bulunacaktır

Keywords

Abstract

Various metropolitan models have been developed to solve the problems of cities that have become crowded with urbanization. Even the historical development of the metropolitan municipalities is new in Turkey, has been subject to legal regulation many times. The latest regulation on this subject is the Law No. 6360. As stated in Law No. 6360, it is aimed to increase the efficiency and productivity of local public services as a result of the enlargement of the scale with a strong metropolitan municipal administration. In general, this goal has brought many discussions by the practitioners. Law No. 6360 includes many factors such as the passing of many powers to metropolitan municipalities and the newly formed Investment Monitoring and Coordination Department to undertake duties. This suggests that this large area is governed by a strong execution, giving the impression that the center has been moved to local and a strong structure has emerged. Today, studies at certain scales show that the villagers who have turned into neighborhoods have moved from the local to the municipalities. This situation has brought the goal of effective and efficient service delivery to a different dimension. Therefore, a new situation has been investigated. The aim of the research created in this context is to examine the new situation that emerged after Law No. 6360 in the context of the concepts of localization and centralization. In order to accomplish this aim, it will benefit from domestic and foreign sources and basic legal arrangements related to local governments in the light of literature review. In the research, the concepts of localization and centralization will be introduced in line with the main objective determined first. Later on, the historical development process of the municipality municipality and the Law No. 6360 will be examined and the research will be completed by evaluating the concepts of the Law No. 6360 in the context of centralization and localization concepts. As a result of the research, there will be an answer to the question of whether the situation that occurred after Law No. 6360 is centralized locally.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics