6360 SAYILI KANUN VE YERELDE MERKEZİLEŞME
LAW NO. 6360 AND CENTRALISATION IN LOCAL

Author : Aziz BELLİ -- Abdullah AYDIN
Number of pages : 401-413

Abstract

Kentleşme ile birlikte kalabalıklaşan kentlerin sorunlarına çözüm için çeşitli büyükşehir modelleri geliştirilmiştir. Türkiye’de büyükşehir belediyelerinin tarihsel gelişimi yeni olmakla birlikte birçok kez yasal düzenlemeye konu olmuştur. Bu konudaki en son yasal düzenleme 6360 sayılı Kanun’dur. 6360 sayılı Kanun ile gerekçesinde de belirtildiği gibi güçlü bir büyükşehir belediye yönetimi ile ölçeğin büyütülmesi sonucunda yerel kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak hedeflenmiştir. Özellikle bu hedef gerek teorisyenler gerekse uygulayıcılar tarafından birçok tartışmayı beraberinde getirmiştir. 6360 sayılı Kanun, birçok gücün büyükşehir belediyelerine geçmesi ve yeni oluşan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ayrıca görevler üstlenmesi gibi birçok faktör içinde barındırmaktadır. Bu durum adeta büyük bu alanın güçlü bir yürütme ile yönetilmesini akla getirmekte, bu da merkezin yerele taşındığı ve güçlü bir yapının ortaya çıktığı izlenimini vermektedir. Bugün belli ölçeklerde yapılan çalışmalar, mahalleye dönüşen köyleri, belde belediyelerini yerel olmaktan çıkarıp merkeze taşındığını göstermektedir. Bu durum, etkin ve verimli hizmet sunumu hedefini farklı bir boyuta taşımıştır. Bu yüzden yeni oluşan durumun incelemesi yapılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda oluşturulan araştırmanın amacı 6360 sayılı Kanun sonrasında oluşan yeni durumun yerelleşme ve merkezileşme kavramları bağlamında incelenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için literatür taramasından hareketle yerli ve yabancı kaynaklardan ve yerel yönetimler ile ilgili temel hukuki düzenlemelerden faydalanılacaktır. Araştırmada öncelikle belirlenen temel amaç doğrultusunda yerelleşme ve merkezileşme kavramları ortaya konulacaktır. Daha sonra büyükşehirler belediyesinin tarihsel gelişim süreci ve 6360 sayılı Kanun incelenecek ve araştırma 6360 sayılı Kanunun getirdiklerinin merkezileşme ve yerelleşme kavramları bağlamında değerlendirmesi ile tamamlanacaktır. Araştırma sonucunda 6360 sayılı Kanun sonrasında oluşan durumun yerelde merkezileşmeye mi sebep olduğu sorusunun cevabı bulunacaktır

Keywords

Büyükşehir, Ölçek, Yerelleşme, Merkezileşme, 6360 Sayılı Kanun

Read: 1,210

Download: 519