GELENEKSELDEN DİJİTALE SPOR PAZARLAMASI: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
FROM TRADITIONAL TO DIGITAL SPORTS MARKETING: A CONCEPTUAL STUDY

Author : Arif YÜCE -- Hakan KATIRCI - Sevda GÖKCE
Number of pages : 543-556

Abstract

Günümüz dünyasını tanımlayan en belirgin özelliklerden biri değişim olgusu ve değişim sürecinin yarattığı yeniliklerdir. Philip Kotler (2000: 4)’ın ifadesiyle “değişimleri kolaylaştırmaya ve tamamlamaya yönelen bir takım insan faaliyetleri ve ihtiyaçları karlı bir şekilde karşılama” olarak tanımlanan pazarlama olgusu geçmişten günümüze çeşitli değişimlere uğrayarak dijital pazarlama olarak ifade edebileceğimiz, nispeten yeni bir uygulama evresine geçmiştir. Özellikle yeni iletişim teknolojileri ve internet her alanda olduğu gibi pazarlama alanında da yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Spor pazarlaması uygulamaları da bu yeni dönemden etkilenmiş, sporu ve eğlenceyi bir arada sunan, sportaintment (spor eğlencesi) olarak ifade edilen bir yapının içerisinde ele alınmaya başlanmıştır. Kısacası geçmişte sporu bir eğlence aracı olarak gören entertainment (eğlence) anlayışı özellikle 2000’li yılların başından itibaren hızlı bir biçimde gelişen iletişim teknolojilerine bağlı olarak daha interaktif, daha eğlenceli ve daha dijital bir kavram olan sportaintment (spor eğlencesi) anlayışına evrilmiştir. Bu çalışma; dijital dünyada sporun pazarlanma biçimlerini ve uygulamalarını literatür taraması aracılığı ile betimleyen bir derleme çalışmasıdır. Literatür taraması; daha önce yapılmış bilimsel çalışmaları inceleyerek, üzerinde çalışılan konuyu geçmiş çalışmalar ile ilişkilendiren ve alandaki temel konuların incelenmesi ile gerçekleşen bir yöntemdir (Cresswell, 2014: 29). Bu doğrultuda spor pazarlamasının günümüzün dijital dünyasında ele alınış biçimleri ve yorumları ile ilgili metinlerin incelenmesi çalışmanın ana temasını oluşturmuştur. Bu çalışmanın temel amacı ise; postmodern pazarlama ekseninde spor pazarlaması literatürüne katkı sağlayacak değerlendirmeleri oluşturmak olarak ifade edilebilir.

Keywords

Pazarlama, Postmodern Pazarlama, Spor Pazarlaması, Dijital Spor Pazarlaması, Postmodern Spor Pazarlaması

Read: 688

Download: 205