GELENEKSELDEN DİJİTALE SPOR PAZARLAMASI: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2017- 55
Language : null
Konu : Spor Yönetimi, Spor Pazarlaması, Pazarlama İletişimi
Number of pages: 543-556
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz dünyasını tanımlayan en belirgin özelliklerden biri değişim olgusu ve değişim sürecinin yarattığı yeniliklerdir. Philip Kotler (2000: 4)’ın ifadesiyle “değişimleri kolaylaştırmaya ve tamamlamaya yönelen bir takım insan faaliyetleri ve ihtiyaçları karlı bir şekilde karşılama” olarak tanımlanan pazarlama olgusu geçmişten günümüze çeşitli değişimlere uğrayarak dijital pazarlama olarak ifade edebileceğimiz, nispeten yeni bir uygulama evresine geçmiştir. Özellikle yeni iletişim teknolojileri ve internet her alanda olduğu gibi pazarlama alanında da yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Spor pazarlaması uygulamaları da bu yeni dönemden etkilenmiş, sporu ve eğlenceyi bir arada sunan, sportaintment (spor eğlencesi) olarak ifade edilen bir yapının içerisinde ele alınmaya başlanmıştır. Kısacası geçmişte sporu bir eğlence aracı olarak gören entertainment (eğlence) anlayışı özellikle 2000’li yılların başından itibaren hızlı bir biçimde gelişen iletişim teknolojilerine bağlı olarak daha interaktif, daha eğlenceli ve daha dijital bir kavram olan sportaintment (spor eğlencesi) anlayışına evrilmiştir. Bu çalışma; dijital dünyada sporun pazarlanma biçimlerini ve uygulamalarını literatür taraması aracılığı ile betimleyen bir derleme çalışmasıdır. Literatür taraması; daha önce yapılmış bilimsel çalışmaları inceleyerek, üzerinde çalışılan konuyu geçmiş çalışmalar ile ilişkilendiren ve alandaki temel konuların incelenmesi ile gerçekleşen bir yöntemdir (Cresswell, 2014: 29). Bu doğrultuda spor pazarlamasının günümüzün dijital dünyasında ele alınış biçimleri ve yorumları ile ilgili metinlerin incelenmesi çalışmanın ana temasını oluşturmuştur. Bu çalışmanın temel amacı ise; postmodern pazarlama ekseninde spor pazarlaması literatürüne katkı sağlayacak değerlendirmeleri oluşturmak olarak ifade edilebilir.

Keywords

Abstract

One of the most distinctive features that define today's world is the phenomenon of change and innovations created by the change process. The concept of marketing, which was defined by Philip Kotler (2000: 4) as "the science and art of exploring, creating, and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit", has undergone changes over the years and formed today's digital marketing. Especially communication technologies and Internet have started a new era in marketing as in every other fields. Sports marketing practices have been affected by this new era and taken into consideration as "sportainment" that combines sports and entrainment. In brief, since the beginning of the 21st century, in accordance with the communication technologies the concept of entertainment has evolved into something that is more interactive, entertaining and digital. This study is a conceptual study that describes sports marketing methods and applications in digital world through literature review. Literature review is a method that examines the scientific studies that have been done before and relates the studied subject to the past studies and examines the basic subjects in the field (Cresswell, 2014: 29). In this respect, studying the texts about the way in which sports marketing is approached in today's digital world and its interpretations have formed the main theme of the study. The main purpose of this study is to form evaluations that contribute to sports marketing literature within the scope of postmodern marketing.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics