OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRETMENLERİN FEN ETKİNLİKLERİNE, MATERYALLERE VE MEB 2013 PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2017- 55
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul öncesi eğitim; çocukların zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerinin bireysel düzeylerine uygun zengin uyarıcı ortamlarda desteklenmesi, onları ilköğretime hazırlaması bakımından önemli bir süreçtir . Katılımcıların veri toplama aracında yer alan açık uçlu soruya verdikleri yanıtlar nitel paradigma doğrultusunda içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki TEGM’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında bulunan okul öncesi fen eğitimine yönelik kaynakların ve materyallerin; durum tespitinin yapılması hedeflenmiştir. Ayrıca buna ek olarak okul öncesi fen eğitimi ile ilgili sınıf ortamlarındaki materyal ve kaynakların kullanılabilirliğinin tespiti açısından okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada, tarama modeli kullanılarak veri toplanmıştır. Araştırmanın katılımcıları, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde yer alan okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenler arasından, tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 200 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada toplanan veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Fen Eğitimi Anketi” ile elde edilmiştir. Söz konusu veri toplama aracı, uzman görüşü alınıp, pilot çalışma ile test edildikten sonra uygulamaya hazır hale getirilmiştir ve iç tutarlılığı 0.87 olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların veri toplama aracında yer alan açık uçlu soruya verdikleri yanıtlar nitel paradigma doğrultusunda içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, örneklemde yer alan kurumlardaki fen merkezlerinin eğitsel materyal ve araç-gereçler bakımından MEB okul öncesi eğitim programında belirtilenlere kıyasla zayıf ve yetersiz olduğu, var olan materyallerin ise etkili ve verimli kullanılamadığı belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda ulaşılan sonuçlara dayalı olarak öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Pre-school education which supports the mental, physical, emotional and social development of children in richstimulating environments suitable for their i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics