FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN ERNESTO KÖHLER Op. 33/I ETÜT KİTABININ ANALİZİ
ANALYSIS OF ERNESTO KOHLER Op.33/I ETUDE BOOK USED IN FLUTE EDUCATION

Author : Gülten CÜCEOĞLU ÖNDER -- Evrim YILDIZ
Number of pages : 11-18

Abstract

Bu çalışmayla flüt eğitiminde önemli bir yeri olan Ernesto Köhler’in op.33 - I “15 Easy Etudes for the Flute” başlıklı etüt kitabında yer alan etütleri hız, tempo, ton, ölçü birimi, nefes aralıkları, teknik çalışmalar, seslendirme teknikleri, gürlük terimleri, süslemeler bakımından incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 15 etütün tamamı içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Çalışmada öncelikle flüt literatüründe yer alan temel teknik ve müzikal kavramlar doğrultusunda bir kod listesi oluşturulmuştur. İnceleme sırasında ortaya çıkan kodlarda bu listeye eklenmiştir. Kodlar incelenerek, birbiriyle ilgisi bulunanlar bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur. Araştırmada güvenirlik sağlamak amacıyla içerik analizi sürecini iki araştırmacı birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirmiştir. Güvenirliği hesaplamada Miles ve Huberman (1994) güvenirlik formülü kullanılmıştır. Yapılan hesaplamada güvenirlik %94 bulunmuştur. Veriler kod ve temalara göre düzenlenerek, bulgular tablolar şekilde sunulmuş ve yorumlanmıştır.

Keywords

Müzik, Flüt, Flüt Eğitimi, Etüt, Ernesto Köhler

Read: 1,414

Download: 473