FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN ERNESTO KÖHLER Op. 33/I ETÜT KİTABININ ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2017- 58
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 11-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmayla flüt eğitiminde önemli bir yeri olan Ernesto Köhler’in op.33 - I “15 Easy Etudes for the Flute” başlıklı etüt kitabında yer alan etütleri hız, tempo, ton, ölçü birimi, nefes aralıkları, teknik çalışmalar, seslendirme teknikleri, gürlük terimleri, süslemeler bakımından incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 15 etütün tamamı içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Çalışmada öncelikle flüt literatüründe yer alan temel teknik ve müzikal kavramlar doğrultusunda bir kod listesi oluşturulmuştur. İnceleme sırasında ortaya çıkan kodlarda bu listeye eklenmiştir. Kodlar incelenerek, birbiriyle ilgisi bulunanlar bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur. Araştırmada güvenirlik sağlamak amacıyla içerik analizi sürecini iki araştırmacı birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirmiştir. Güvenirliği hesaplamada Miles ve Huberman (1994) güvenirlik formülü kullanılmıştır. Yapılan hesaplamada güvenirlik %94 bulunmuştur. Veriler kod ve temalara göre düzenlenerek, bulgular tablolar şekilde sunulmuş ve yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

It this study, analyzing the etudes of the book named “15 Easy Etudes for the Flute” of Ernesto Köhler’in op.33 – I in terms of speed, tempo, tone, beat, breathing gaps, technical studies, techniques of vocalisation, abundance terms, adornments are aimed. Qualitative investigetion methods are used in this study. All of the 15 etudes are investigated via content analysis. As a first step, a code list is prepared according to basical technical and musical concepts which take place in flute education. Codes come in sight are also added to the list. By the investigation and bunching together the codes, themes are formed. In order to provide relience two investigators made the content analysis seperately.To calculate reliablility Miles and Huberman (1994) formula is used. In this calculation, reliability calculated as %94. Datas are organized according to codes and themes and findings are presented and interpreted as tables.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics