MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇALIŞMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017- 57
Number of pages: 127-141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pek çok eğitimciye göre çalışma alışkanlıkları, öğrencilerin başarılarını doğrudan belirleyen önemli bir eğitim olgusudur. Çalışma davranışları bireylerin eğitim süreçlerinde ve tüm yaşantılarında gerekli olan davranışlarıdır. Dolayısıyla bu davranışların kazanılması ve alışkanlık haline getirilmesi öğrenme-öğretme sürecinin en önemli görevlerindendir. Bu nedenle akademik başarının arttırılabilmesi için öğrencilerin nasıl ders çalıştıklarının bilinmesi ve verimli ders çalışma alışkanlıklarına ne düzeyde sahip olduklarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan müzik öğretmeni adaylarının çalışma davranışlarının belirlenmesi ve cinsiyet, yaş, sınıf ve akademik başarı gibi değişkenlerle karşılaştırılarak incelenmesine yöneliktir. Araştırmanın çalışma grubu, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenim görmekte olan 78 müzik öğretmeni adayından oluşmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre, müzik öğretmeni adaylarının çalışma davranışları ile akademik başarıları arasında yüksek düzeyde bir ilişki olduğu, bayan öğretmen adaylarının çalışma davranışı puanlarının erkek adaylara göre daha yüksek olduğu, sınıf değişkeni açısından özellikle 3. ve 4. sınıflar açısından anlamlı bir ilişki olduğu ve yaş değişkeni açısından ise anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

According to many teacher trainers, study habits are one of the most important factors that directly determine students’ achievement. Students’ study behaviours have prominent role not only in the academic environment but also throughout the whole of their lives. Hence, acquiring these behaviours and turning them into permanent behaviours are one of the most important tasks in the learning-teaching situations. In order to increase the academic achievement, it is important to know how the students study, and to determine to what extent the students have the effective learning habits. The purpose of this study is to explore the study behaviours of the music teacher candidates studying in Balıkesir University Necatibey Education Faculty, Fine Arts Education Department, Music Education Department, and to analyse their study behaviours in comparison with the variables such as gender, age, grade and academic achievement. The study group consisted of 78 music teacher candidates studying in Balıkesir University Necatibey Education Faculty, Fine Arts Education Department, Music Education Department in 2015-2016 Academic Year Fall Term. Four conclusions were reached in the study. First, it was found that there is a high correlation between the music teacher candidates’ study behaviours and their academic achievements. Second, the study concluded that when compared to men teacher candidates, women teacher candidates have higher scores in terms of the study behaviours. Another conclusion is that, there is a significant correlation in terms of the class variable, especially for the third and fourth grade students. The final conclusion is that there is not a significant correlation between the music teacher candidates’ study behaviours and their academic achievements in terms of the age variable.

Keywords