SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ALANINDA WEB SİTESİ KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ OPINIONS ABOUT USING WEB SITE IN EDUCATION FIELD

Author : Murat ÇALIŞOĞLU -- Aylin ASLAN
Number of pages : 47-62

Abstract

Gelişen bilgisayar ve internet teknolojileri hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de etkisini arttırmaktadır. Öyle ki bilgisayar ve internet eğitim ve öğretim süreçlerinin daimi bir ögesi olma yolunda gün geçtikçe değer kazanmaktadır. Eğitim sürecinin en önemli ögelerinden biri olan öğretmenler de internetin sağladığı imkânlardan faydalanabilmektedir. Alan yazın incelendiğinde de eğitim ve öğretimde web sitelerinden faydalanmaya ilişkin çalışmalara yer verildiği görülmektedir. Bu çalışmanın da amacı eğitimin daimi ögelerinden biri olan ve öğretmenlik mesleği içerisinde özel bir ihtisas alanı olarak kabul edilen sınıf öğretmenlerinin web sitesi kullanımına yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla sınıf öğretmenlerinin meslekleri ile ilişkili olmak kaydıyla web sitelerini kullanıp kullanmama durumları, hangi web sitelerini sıklıkla kullandıkları, web sitelerini kullanma amaçları ve eğitim ve öğretimde web sitesi kullanımına ilişkin görüşleri araştırmacılar tarafından alan yazından hareketle hazırlanan açık uçlu sorularla tespit edilmiştir. Hazırlanan sorular alanında uzman kişilerden alınan görüşler doğrultusunda son şekli verilerek çalışma grubuna uygulanmıştır. Tarama niteliğinde olan bu çalışmada, çalışma grubunu Ağrı ilinde görev yapan sınıf öğretmenlerinden seçkisiz örnekleme ile belirlenen 90 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Bulguların sunumunda frekans ve yüzde değerlerinin de verileceği tablolardan faydalanılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin cevaplarından seçilen bazı örneklere de aslına müdahale edilmeksizin çalışmada yer verilmiştir. Araştırma bulgularına göre, çalışma grubundaki öğretmenlerin tamamının eğitim-öğretimde birçok web sitesini sıklıkla kullandıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin eğitim-öğretimde web sitelerini örnek etkinlik indirme, ek- destekleyici kaynak olmak üzere farklı birçok amaçla kullandığı ve bu siteler hakkında olumlu ve olumsuz görüşlerinin olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın bu yönüyle alan yazına katkı sağlayacağına inanılmaktadır.

Keywords

Web Sitesi, İlkokuma Yazma, Sınıf Öğretmeni, İlkokul, İnternet

Read: 1,279

Download: 491