SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ALANINDA WEB SİTESİ KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2017- 55
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 47-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen bilgisayar ve internet teknolojileri hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de etkisini arttırmaktadır. Öyle ki bilgisayar ve internet eğitim ve öğretim süreçlerinin daimi bir ögesi olma yolunda gün geçtikçe değer kazanmaktadır. Eğitim sürecinin en önemli ögelerinden biri olan öğretmenler de internetin sağladığı imkânlardan faydalanabilmektedir. Alan yazın incelendiğinde de eğitim ve öğretimde web sitelerinden faydalanmaya ilişkin çalışmalara yer verildiği görülmektedir. Bu çalışmanın da amacı eğitimin daimi ögelerinden biri olan ve öğretmenlik mesleği içerisinde özel bir ihtisas alanı olarak kabul edilen sınıf öğretmenlerinin web sitesi kullanımına yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla sınıf öğretmenlerinin meslekleri ile ilişkili olmak kaydıyla web sitelerini kullanıp kullanmama durumları, hangi web sitelerini sıklıkla kullandıkları, web sitelerini kullanma amaçları ve eğitim ve öğretimde web sitesi kullanımına ilişkin görüşleri araştırmacılar tarafından alan yazından hareketle hazırlanan açık uçlu sorularla tespit edilmiştir. Hazırlanan sorular alanında uzman kişilerden alınan görüşler doğrultusunda son şekli verilerek çalışma grubuna uygulanmıştır. Tarama niteliğinde olan bu çalışmada, çalışma grubunu Ağrı ilinde görev yapan sınıf öğretmenlerinden seçkisiz örnekleme ile belirlenen 90 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Bulguların sunumunda frekans ve yüzde değerlerinin de verileceği tablolardan faydalanılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin cevaplarından seçilen bazı örneklere de aslına müdahale edilmeksizin çalışmada yer verilmiştir. Araştırma bulgularına göre, çalışma grubundaki öğretmenlerin tamamının eğitim-öğretimde birçok web sitesini sıklıkla kullandıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin eğitim-öğretimde web sitelerini örnek etkinlik indirme, ek- destekleyici kaynak olmak üzere farklı birçok amaçla kullandığı ve bu siteler hakkında olumlu ve olumsuz görüşlerinin olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın bu yönüyle alan yazına katkı sağlayacağına inanılmaktadır.

Keywords

Abstract

The developing computer and internet technologies increase its effect on education as it does in other areas. Such that, they are becoming vital for the education process day by day. The internet is also widely used among lecturers who are one of the most important parts of the education process. When we examine the literature, we see that there are works on getting help from web sites in education. This study also aims to determine the view of primary school teachers, who are accepted as a specialized lecturers and one of the most important part of the education, towards the usage of web sites in education. With this purpose, on condition that it is relevant to their branch, primary school teachers are interviewed with open ended questions, provided by literature, regarding their internet usage frequency, their purpose on using internet and their view about using internet in education. The interview questions are developed by the help of specialists, well known in their field, and applied to the subjects. This research, which can be called as a literature scanning, subject group is composed of 90 primary school teachers, lecturing in Ağrı with the random sampling method. In analyzing the data gathered from this research descriptive analysis is used. While presenting data frequency and percentage values are also included in charts. In addition to that, some answers are picked from the research and used in original form. With respect to result acquired from this research, all of the research subjects are using web sites frequently in education. It is concluded that, teachers has used web sites for various purposes, like downloading sample activities or additional resource and they have some positive and negative views about these web sites. It is believed that this research will contribute to the literature in this manner.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics