AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINI DEĞERLENDİRMESİ: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017- 58
Language : null
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 287-305
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, aile sağlığı merkezlerinde (ASM) görev yapan sağlık çalışanlarının, aile hekimliği uygulaması ilgili görüş ve önerilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, İzmir ili Konak ilçesindeki aile sağlığı merkezlerinde görev yapan 248 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Çalışmada, ilgili evrenden basit tesadüfî örneklem metodu ile örneklem oluşturulmuş ve 165 kişi araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında “Sağlık Çalışanlarının Aile Hekimliği Uygulamasını Değerlendirme” anketi kullanılmıştır. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0,83 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16.00 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler için frekans, ortalamalar arası farklılıkların anlamlılığı için t-testi ikiden fazla gruplu değişkenlerin karşılaştırılması için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları; katılımcıların %80’ninin aile hekimliği uygulamasına isteyerek geçtiğine, aile hekimliği uygulamasının iş doyumunu büyük ölçüde sağladığına (ortalama= 3,58) işaret etmektedir. Aile hekimliği uygulamasında, ücret açısından doktorların diğer sağlık çalışanlarına göre daha memnun oldukları saptanmıştır. Diğer taraftan hekimlerin genel olarak ücretlerinden memnun olmalarına rağmen diğer çalışanlara nazaran işten daha fazla ayrılma eğiliminde oldukları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the study was to determine family medicine by staff of Family Health Centers (FHC). The sample was selected randomly between 248 workers who were worked in Konak province-İzmir. For picking up data we used Health Family Centers’ Workers Assessment of Family Medicine (FM) Questionnaire. 165 of the health care professionals in FHC in Konak-İzmir were surveyed and were asked to evaluate propositions by 5-point Likert scale. The reliability coefficient (Cronbach Alpha) was found as .83. For data analysis, SPSS program were used. In the analysis of the data, descriptive statistics, t-test and ANOVA, a one way variance analysis have been used. As a result of the study show that 80% of employees voluntarily chose the FM system. We found that workers also have high job satisfaction level with FM (Mean=3,58) and general satisfaction with Family Medicine System (Mean=3,53).It was determined to physician fees it was found to be more satisfied than other health workers. On the other hand although physicians are generally satisfied with the wages, they are considering leaving work than other health workers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics