AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINI DEĞERLENDİRMESİ: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
ASSESSMENT FROM THE PERSPECTIVES OF HEALTH FAMILY CENTER’S WORKERS TO FAMILY MEDICINE PRACTICE: A STUDY IN IZMIR

Author : Nevzat DEVEBAKAN -- Filiz UYSAL
Number of pages : 287-305

Abstract

Bu çalışma, aile sağlığı merkezlerinde (ASM) görev yapan sağlık çalışanlarının, aile hekimliği uygulaması ilgili görüş ve önerilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, İzmir ili Konak ilçesindeki aile sağlığı merkezlerinde görev yapan 248 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Çalışmada, ilgili evrenden basit tesadüfî örneklem metodu ile örneklem oluşturulmuş ve 165 kişi araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında “Sağlık Çalışanlarının Aile Hekimliği Uygulamasını Değerlendirme” anketi kullanılmıştır. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0,83 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16.00 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler için frekans, ortalamalar arası farklılıkların anlamlılığı için t-testi ikiden fazla gruplu değişkenlerin karşılaştırılması için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları; katılımcıların %80’ninin aile hekimliği uygulamasına isteyerek geçtiğine, aile hekimliği uygulamasının iş doyumunu büyük ölçüde sağladığına (ortalama= 3,58) işaret etmektedir. Aile hekimliği uygulamasında, ücret açısından doktorların diğer sağlık çalışanlarına göre daha memnun oldukları saptanmıştır. Diğer taraftan hekimlerin genel olarak ücretlerinden memnun olmalarına rağmen diğer çalışanlara nazaran işten daha fazla ayrılma eğiliminde oldukları belirlenmiştir.

Keywords

Sağlık, Sağlık Çalışanları, Aile Hekimliği, Aile Sağlığı Merkezleri, Aile Hekimliği Uygulaması

Read: 727

Download: 227