OKUL ÖNCESİ ETKİNLİK KİTAPLARININ OKUMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2017- 55
Language : null
Konu : Temel Eğitim Anabilim Dalı
Number of pages: 63-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireyin gelişimi ve toplumsal uyumu açısından okuma becerisinin ayrı bir önemi vardır. Yazılı sembollerin anlamlandırılması olarak tanımlanan okuma, ilkokul döneminde kazanılan bir beceri olmasına karşın okumayı öğrenme süreci okul öncesi dönemde başlamaktadır. Bu nedenle okul öncesi dönemde yapılacak okumaya hazırlık çalışmaları yaşam boyu öğrenme kanallarından biri olan bu becerinin temelini oluşturmaktadır. Bu araştırmada okul öncesi dönem öğrencilerine yönelik hazırlanan kitaplarda okumaya hazırlık çalışmalarına yer verilme durumu incelenmiştir. Bu amaçla halihazırda okullarda yararlanılan son üç yılda basılmış yedi set örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma doküman inceleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Üç okul öncesi öğretmeni, üç sınıf öğretmeni ve bir öğretim üyesi tarafından okumaya hazırlık çalışmalarına yönelik kazanımları belirlemek amacıyla ilgili program incelenmiş, kazanımlardan dördünün okumaya hazırlık çalışmalarına yönelik olduğu tespit edilmiştir. Araştırmacılar tarafından yapılan inceleme sonucunda kitaplarda ‘Görsel materyalleri okur.’ kazanımının dört göstergesinden üçüne; ‘Sözcük dağarcığını geliştirir.’ kazanımının altı göstergesinden ikisine; ‘Sesbilgisi farkındalığı gösterir.’ kazanımının altı göstergesinden dördüne ve ‘Okuma farkındalığı gösterir.’ kazanımının ise dört göstergesinden birine yönelik etkinliklere yer verildiği belirlenmiştir. Bu veriler ışığında kitapların hazırlanmasında ilgili programın kazanım ve göstergelerinin desteklenmesine yeterince özen gösterilmediği söylenebilir. Bu durumun yol açacağı eksikliklerin önlenmesi için kitaplar yayınlanmadan önce denetleyecek bir sistemin kurulması ve öğretmenlerin yararlandıkları kitapları inceleyerek varsa eksiklikleri tamamlamaları önerilmektedir.

Keywords

Abstract

In terms of i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics