TÜRKİYE’DE ANA SINIFLARI VE İLKÖĞRETİM OKULLARINDA YER VERİLEN MÜZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (ANKARA ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2017- 64
Number of pages: 497-506
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Türkiye’de Ankara ilindeki ana sınıfları ve ilköğretim okullarında yer verilen müzik etkinliklerinin öğretmenler açısından değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu genel amaç kapsamında okul öncesi ve ilköğretim sınıf öğretmenlerinin müzik etkinliklerini planlama süreci, etkinliklerde kullandıkları müzik eğitimi araç-gereçleri, öğrenme süreci, ölçme-değerlendirme durumları, öğretmenin müzik öğretimi becerilerini değerlendirme durumları alt amaçları belirlenmiştir. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmanın evreni Ankara ilindeki devlet okullarında çalışan toplam 24738 ana sınıfı ve ilköğretim okulu öğretmenidir. Bu evren 18340 ilköğretim sınıf öğretmeni ve 5798 ana sınıfı öğretmeninden oluşmaktadır. Ankara ilinin 25 ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ana Okulları ve İlkokullar içerisinden her ilçede 2 ya da 3 okul tabakalandırılmış örnekleme metoduyla seçilmiş, toplam 50 okuldan yaklaşık 150 öğretmene ulaşılması planlanmıştır. Veri toplama aracı araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir ve okul öncesi ve ilköğretim sınıf öğretmenlerinin müzik etkinliklerini planlama süreci, etkinliklerde kullandıkları müzik eğitimi araç-gereçleri, öğrenme süreci, ölçme-değerlendirme durumları, öğretmenin müzik öğretimi becerilerini değerlendirme durumları alt bölümlerinden oluşan 43 soru içermektedir. Elde edilen verilerin frekans yüzde ve standart sapma analizleri yapılmıştır ve öneriler getirilmiştir. Araştırma sonucunda örneklemi oluşturan öğretmenlerin ağırlıklı olarak tüm sınıfın dahil olduğu müzik etkinlikleri uyguladığı görülmüştür. Çocuklar etkinliklerde eğitim müziği çalgılarını kullanmamaktadır, ayrıca öğretmenlerin de şarkı öğretiminde piyano, bağlama ve gitar gibi enstrümanları pek kullanamadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmenler müzik etkinliklerinde yansılama, müzikli oyunlar, hikayeler, drama ve koro çalışmalarını tercih etmektedir. Öğretmenler müzik etkinliklerinde ritim çalgıları kullanılmasında, sınıf dışı müzik etkinlikleri planlamada, müziksel doğaçlama etkinliklerinde, çocukların ilgi ve seviyelerine uygun müzik videoları seçerek izletmekte sorun yaşamaktadır. Öğretmenler ayrıca mesleki eğitim süreçlerinde müzik bilgisi ve müzik öğretim yaklaşımları hakkında yeterli donanıma sahip olamadıkları fikrindedir. Bu sonuçlar kapsamında okul öncesi ve ilköğretim lisans programlarında müzik ve müzik eğitimi derslerinin içeriği ve kredisinin arttırılması, müzik öğretmenliği lisans programlarında erken çocukluk döneminde müzik eğitimine yönelik derslerin bulunması ve bu alan için özel bir program açılması önerilmiştir. Hizmet içi eğitim programlarında erken çocukluk dönemi müzik eğitimi alanında sertifika programları açılarak Türkiye’de erken müzik eğitiminin kalitesinin arttırılması üzerine önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This descriptive study’s primary purpose is to find out the overall condition and sufficiency of music activities that take place in public preschool and primary schools in Ankara, Turkey. The Study aims to collect the data based on preschool and primary school teacher’s opinions about planning phase of music activities, educational material preferences, music activities of choice, the evaluation process for children and self-evaluation of the teacher’s educational skills in music. The universe of the study consists of 24.738 public preschool and primary school teachers in Ankara. Stratified sampling method has been used in order to collect reliable findings. The sample of this research is 130 teachers from above mentioned schools. Based on the findings, most of the teachers take into account the preschool curriculum, the children’s developmental abilities; consider children’s interests and readiness in learning. The childrens’ and the teachers’ music education instrument preferences have been stated. While the teachers see themselves capable of carrying out music activities including movement through music, imitating sounds, games, rhymes, dance, stories, drama and choir studies, they seem to have some trouble in activities of matching rhythmic patterns with vocabularies, teaching to create proper rhythmic patterns and melodies, imitating rhythmic patterns. They are also having problem in music activities outside the classroom, choosing proper music records for watching, introducing and teaching musical instruments and carrying out rhythm activities with percussion instruments. While the teachers see themselves capable of evaluating children in rhythmic activities; distinguishing sounds; tempo orientation, breathing and vocal technique in singing, they seem to have some problem in evaluating the children in instrument playing. In addition, the teachers are suspicious if the music courses in their undergraduate education are sufficient. They are also uncertain about their capability in using of their own voice properly and instrumental accompaniment. Besides, the specific music education approaches seem to be unfamiliar for the teachers. Within the framework of this outcomes, suggestions are listed.

Keywords