TÜRKİYE’DE GÖRÜNTÜLEME AMAÇLI KULLANILAN TIBBİ CİHAZLARIN KAPASİTE KULLANIM DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON THE LEVELS OF CAPACITY UTILIZATION OF MEDICAL DEVICES USED FOR IMAGING IN TURKEY

Author : Gülnur İLGÜN -- Seda SÖNMEZ
Number of pages : 239-249

Abstract

Görüntüleme amaçlı olarak kullanılan tıbbi cihazlar hekimlere tanı, teşhis ve tedavi sürecinde önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda görüntüleme amaçlı kullanılan tıbbi cihazların sayısında önemli bir artış olmuş, bu durum da sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin artmasına neden olmuştur. Bu çalışmada da Türkiye’de Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterliklerine bağlı hastanelerde görüntüleme amaçlı olarak kullanılan tıbbi cihazların kapasite kullanım oranlarının ve cihaz başı kullanım paylarının hizmet bölgelerine göre farklılık gösterip göstermediğini değerlendirmek amaçlanmıştır. Kapasite kullanım oranlarını ve cihaz başı kullanım paylarını belirlemek için kullanılan veriler T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yayınlanan Kamu Hastaneleri İstatistik Yıllığı 2014 yayınından elde edilmiştir. Çalışmanın amacına yönelik olarak görüntüleme amaçlı kullanılan tıbbi cihazlardan MRG (manyetik rezonans görüntüleme) ve BT (bilgisayarlı tomografi) değerlendirme kapsamına alınmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre MRG cihazının kapasite kullanım oranının ve BT cihazının hem kapasite kullanım oranının hem de cihaz başı kullanım payının hizmet bölgelerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmüştür. Ortaya çıkan bu farklılığın ise birinci hizmet bölgesinden kaynaklandığı bulunmuştur. Sonuç olarak Türkiye’de MRG ve BT cihazlarının kapasite kullanım oranlarının ve cihaz başı kullanım paylarının düşük olduğu görülürken cihazların kapasite kullanım oranlarının ve BT cihazının cihaz başı kullanım payının hizmet bölgeleri arasında farklılaştığı bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçların görüntüleme amaçlı tıbbi cihazlara ilişkin kararların alınmasında kanıta dayalı önemli bilgiler sunacağı düşünülmektedir.

Keywords

Tıbbi Görüntüleme, Kapasite Kullanım Oranı, Sağlık Teknolojisi, Tıbbi Cihaz, Hizmet Bölgesi

Read: 751

Download: 252