BİLGİSAYAR OYUNLARINDA BAĞIMLILIK, ŞİDDET VE KİMLİK KAYBININ ÇOCUK VE GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BURKHARD SPINNEN’IN “NEVENA” ADLI ROMANI,
EFFECTS OF ADDICTION, VIOLENCE AND LOSS OF IDENTITY IN COMPUTER GAMES ON LIVES OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE: BURKHARD SPINNEN’S NOVEL “NEVENA”

Author:

Number of pages : 177-200

Abstract

İnternet ve bilgisayar bir araya gelerek küresel boyutta hizmet eden sanal bir dünya kurmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak da internet kullanımı ve bilgisayar oyunları çocukların ve gençlerin yaşamında vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Onların bilgisayar oyunları oynamaları gerçek dünyaya paralel olarak kurulan hayali bir dünyanın içerisine girmelerine imkân sağlar. Daha sonra bu hayali dünyayı gerçek dünyanın içerisinde aramaya başlarlar. Ama bilgisayar oyunlarının hayali ve büyülü dünyalarına bağımlı olduklarından gerçek ve hayali dünya arasında ayrım yapamazlar. Her geçen gün hem gerçek hayatlarından hem de kimliklerinden uzaklaşırlar. Ayrıca internetin ve bilgisayar oyunlarının fazla tüketiminin eğitim hayatı, sosyal ve günlük hayat üzerinde de olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Bu zararlı risklerin en önemli etkileri internet kullanımına ve bilgisayar oyunlarına olan bağımlılık, şiddet, kimlik kaybı ve iletişimsizliktir. İnternet ve bilgisayar oyunu bağımlılığının teşhis ve tedavi yöntemleri bu zararlı etkilerin önlenmesinde büyük bir rol oynamaktadır. 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında çağdaş Alman edebiyatı kendisini bu gelişmelerden soyutlamamaktadır ve bu makalede Alman yazar Burkhard Spinnen’ın “Nevena” adlı romanındaki ana karakterler sözü edilen bu sorunlar bağlamında incelenmektedir.

Keywords

Abstract

Internet and computer creates together a virtual global world. As a result of the fact that using internet and playing computer games are an indispensable factor in the lives of children and young people. Playing computer games enable them to enter in an imaginary world, which is constructed parallel to the real world. Then they begin searching this imaginary world inside the real world. However, they aren’t able to distinguish between the real and imaginary world because they are addicted to this imaginary and magical world of computer games. They are removing over and over again both their real lives and identities. Additionally, overconsumption of using internet and playing computer games have positive and negative effects on educational, social and daily life. The most important risks of these harmful effects are internet and computer games addiction, violence, a loss of identity and a lack of communication. Diagnostic and therapeutic methods of addictions to internet and computer games play a big role to prevent these harmful effects. Contemporary German literature of the late 20th and early 21st centuries doesn’t abstract itself from these progresses and central characters in the novel entitled “Nevena” of German author Burkhard Spinnen are handled in context of these mentioned problems.

Keywords