OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL SORUMLULUK VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI
THE PERCEPTIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS ABOUT SOCIAL RESPONSIBILITY AND ORGANIZATIONAL IDENTITY

Author : Türkan ARGON -- Sibel DEMİRER
Number of pages : 1-24

Abstract

Bu çalışmada, okul yöneticilerinin sosyal sorumluluk ve örgütsel kimliğe yönelik algıları ele alınmış, algıları arasındaki ilişki tespit edilerek, kişisel değişkenlere göre anlamlı fark oluşturup oluşturmadığı belirlenmiştir. Araştırma tarama modelindedir. Çalışma evrenini Bolu ili merkez ilçe ortaokul ve liselerinde görev yapan 121 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri normal dağılım göstermediğinden non-parametrik analizler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin sosyal sorumluluğa ilişkin algıları tüm alt boyutlarda ve toplamda “kesinlikle katılıyorum”; örgütsel kimliğe ilişkin algıları “katılıyorum” düzeyindedir. Okul yöneticilerinin eğitim durumları ve yaşları sosyal sorumluluk algılarında anlamlı fark ortaya koymamıştır. Görev türü, okul türü, cinsiyet, yöneticilik kıdemleri ve çalıştıkları okullardaki yöneticilik süreleri sosyal sorumluluğun bazı alt boyutlarında ve toplamda anlamlı farklılıklar ortaya çıkarmıştır. Örneğin sosyal sorumluluk algısı müdürlerde, ortaokulda görev yapanlarda, erkeklerde, 1-2 yıldır yöneticilik yapanlarda daha yüksektir. Yöneticilerin örgütsel kimlik algıları okul türü, cinsiyet, mesleki kıdem ve bulundukları okulda yöneticilik sürelerine göre değişmemektedir. Görev türü, eğitim durumu ve yaşa göre farklılaşmaktadır. Zira örgütsel kimlik algısı müdür yardımcılarında, 40 yaş ve altındakilerde, lisans mezunlarında yüksektir. Okul yöneticilerinin sosyal sorumluluk ve örgütsel kimlik algılarında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, okul yöneticilerinin sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılımları desteklenerek çalışanların örgütsel kimlik algısının güçlenmesinde okul yöneticilerinin etkisinin arttırılması vb. öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Sosyal Sorumluluk, Örgütsel Kimlik, Okul Yöneticileri

Read: 1,355

Download: 540