ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARI: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI
STUDY APPROACHES OF TEACHER CANDIDATES: A MIXED METHOD STUDY

Author : İlknur AKYILDIZ SARIBAŞ -- Cenk AKAY
Number of pages : 157-175

Abstract

Öğrenme yaklaşımları, belirli bir öğrenme işini gerçekleştirmek için gözetilen amaç ve seçilebilecek etkinliklerdeki farklılaşmadır. Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının ders çalışma yaklaşımlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek ve etkin ders çalışmaya yönelik önerilerini sunmaktır. Betimsel olan bu araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Ders Çalışma Yaklaşımları Ölçeği (DÇYÖ) ve Açık Uçlu Soru Formu ile 803 öğretmen adayından toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, çalışma grubundaki öğretmen adaylarının ders çalışma yaklaşımı ölçeğinden aldıkları puanlar, 432 (%53.8) öğretmen adayının derin yaklaşıma, 341 (%42.5) öğrencinin ise yüzeysel yaklaşıma sahip olduğunu göstermektedir. Bulgulara göre öğretmen adaylarının ders çalışma yaklaşımlarında cinsiyet, yaş, mezun olunan lise türü ve öğrenim gördükleri bölüm değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının etkin ders çalışmaya yönelik önerilerinin başında ise düzenli ders çalışma, tekrarlama, not tutma gibi kodlara ulaşılmıştır.

Keywords

Öğretmen Adayları, Ders Çalışma Yaklaşımları, Etkin Ders Çalışma

Read: 1,295

Download: 473