OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİNDEN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON SOCIAL SUPPORT THAT HIGH SCHOOL STUDENTS COM-PREHEND BY THEIR TEACHERS IN CONTEXT OF SCHOOL SOCIAL SERVICE

Author : Adem DAĞ -- Recep YILDIZ
Number of pages : 55-67

Abstract

Sosyal bir varlık olan insan, karmaşık sosyal ilişkiler ağı içinde yine insan kaynaklı so-runlardan bağımsız kalamaz. Yine insan yalnızlaşmak, dışlanmak istemez; sosyal destek bekler. Toplumsal alanda ise ekonomi, eğitim vs. sosyal kurumun sorun öncelikleri farklı olduğundan beklenen destek da toplumlara göre farklılık arz edecektir. Dolayısıyla Türkiye’deki eğitim kurumu için yoksulluk ve sosyal dışlanma olgusunun yaygın oluşundan hareketle okul sosyal hizmeti çalışmalarının diğer ülkelerden farklı uygulanması kaçınılmazdır. Araştırmanın amacı da lise öğrencilerinin öğretmenlerinden algıladıkları duygusal ve bilişsel sosyal desteği okul sosyal hizmeti bağlamında ele almaktır. Zira algılanan sosyal destek, lise öğrencileri için sosyal ve davranışsal problemlerle başa çıkmada tampon görevi görmektedir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere, Sakarya ilinde birbirinden farklı türde 4 li-sede 1530 öğrenciye “Sosyal Dışlanma Ölçeği” uygulanmıştır. Çalışmada ölçeğin, öğretmenler-den algılanan sosyal desteği sınayan bölümü değerlendirmeye alınmıştır. Anket verileri SPSS 22.00 ile Tek Yönlü Varyans analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda okulda düzenle-nen sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan öğrencilerin, öğretmenlerinden daha fazla duygusal ve bilişsel sosyal destek algıladıkları saptanmıştır. Buna karşın ekonomik nedenlerle sosyal ve kültürel faaliyetlere katılamayan öğrencilerin, öğretmenlerinin kendilerine değer vermediklerini algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Okuldaki sosyal destek sistemlerinin koordinasyonu ve yönetilmesi için okul sosyal servislerinin kurulması ve okul sosyal çalışmacılarının istihdam edilmesinin gerekli olduğu söylenebilir. Bu çalışma okul sosyal hizmeti ve algılanan sosyal destek ile ilgili daha sonra yapılacak olan çalışmalara referans olacaktır.

Keywords

Öğrenci, Öğretmen, Sosyal Destek, Okul Sosyal Çalışmacısı, Okul Sosyal Servisi

Read: 1,295

Download: 467