SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLER EĞİTİMİ
EDUCATION OF VALUES ACCORDING TO THE POINT OF VIEWS OF TEACHERS OF SOCIAL STUDIES

Author : Hatice MEMİŞOĞLU
Number of pages : 47-63

Abstract

Değerler eğitiminin öğrencilere kazandırdığı özellikler; çocuğun kendisine ve çevresine karşı olan sorumluluklarının farkına varmasını sağlamak; evde, okulda ve buna bağlı olarak da uyumlu bir geleceğin oluşturulmasında kendilerine düşen görevinin farkına varmalarını sağlamak, ilişkide olduğu insanlarla işbirliği yapmayı öğrenmek; başkalarının görüşlerine önem verilmesinin farkına varılması; her şeye yönelik saygı geliştirmektir. Sosyal Bilgiler dersinin öncelikli amacı, vatandaş yetiştirmektir. İyi vatandaşlar yetiştirmek için, öncelikle milli değerlerini benimseyen, evrensel değerleri destekleyen vatandaşların yetiştirilmesi gerekir. Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu araştırmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılarak veriler toplanmış ve verilerin analizinde içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 13 ortaokulda görev yapan 27 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Verilerinin elde edilmesi için araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır Araştırma sonucunda, öğretmenler sosyal bilgiler dersinde en fazla demokratik değerlere, en az ise bilimsellik değerine yer verdiklerini belirtmiştir. Değer kazandırmada model olma ve değer açıklama yaklaşımlarını kullanırken; daha çok anlatım ve soru cevap yöntemini kullandıklarını vurgulamışlardır. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin değerler eğitiminde karşılaşılan sorunlarla ilgili görüşlere bakıldığında sırasıyla program-ders kitabı, öğretmen ve okul yönetiminden kaynaklanan sorunları belirtmişlerdir.

Keywords

Değer, Değerler Eğitimi, Sosyal Bilgiler, Öğretmen

Read: 1,267

Download: 429