SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLER EĞİTİMİ

Author :  

Year-Number: 2017- 58
Language : null
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 47-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değerler eğitiminin öğrencilere kazandırdığı özellikler; çocuğun kendisine ve çevresine karşı olan sorumluluklarının farkına varmasını sağlamak; evde, okulda ve buna bağlı olarak da uyumlu bir geleceğin oluşturulmasında kendilerine düşen görevinin farkına varmalarını sağlamak, ilişkide olduğu insanlarla işbirliği yapmayı öğrenmek; başkalarının görüşlerine önem verilmesinin farkına varılması; her şeye yönelik saygı geliştirmektir. Sosyal Bilgiler dersinin öncelikli amacı, vatandaş yetiştirmektir. İyi vatandaşlar yetiştirmek için, öncelikle milli değerlerini benimseyen, evrensel değerleri destekleyen vatandaşların yetiştirilmesi gerekir. Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu araştırmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılarak veriler toplanmış ve verilerin analizinde içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 13 ortaokulda görev yapan 27 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Verilerinin elde edilmesi için araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır Araştırma sonucunda, öğretmenler sosyal bilgiler dersinde en fazla demokratik değerlere, en az ise bilimsellik değerine yer verdiklerini belirtmiştir. Değer kazandırmada model olma ve değer açıklama yaklaşımlarını kullanırken; daha çok anlatım ve soru cevap yöntemini kullandıklarını vurgulamışlardır. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin değerler eğitiminde karşılaşılan sorunlarla ilgili görüşlere bakıldığında sırasıyla program-ders kitabı, öğretmen ve okul yönetiminden kaynaklanan sorunları belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

Features gained through value education; raising awareness among children regarding their responsibilities toward themselves and their surroundings; ensuring that they gained awareness regarding the task assigned to them in establishing a next generations compatible in all surroundings such as home, school and etc.; learning how to cooperate with other members of society; realizing importance of paying attention to others’ opinion; and developing respect toward almost everything. Prominent objective of Social Sciences course is to raise citizens. In order to raise good citizens, first of all citizen who adopt national values, support universal values are * necessary to be raised. The aim of this study is to state the points of views of the teachers of Social Studies about education of values in Social Studies lessons. The qualitative research methods have been used to determine the teachers’ points of views. Twenty-seven teachers of Social Studies, working in thirteen secondary schools, points of views have been utilized. As a consequence of negotiation, content analysis method has been used for acquired data analysis. Data has been presented considering the questions of the negotiation. There are many exact citation to reflect views of Social Science teachers. According to the findings obtained, considering the views of Social Science Teachers about values included by Social Science Teachers in Social Science lessons, it has been seen that they include democratic values at the most and they include scientific values at the least. Researchers have indicated that teachers use modelling and value clarification approach from value approaches, narrative method from methods and case method when doing activities. When examining the opinions of Social Science Teachers about the issues related to training of values, they have mentioned about problems derived from textbooks and teachers much more.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics