ORTAOKUL MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017- 57
Number of pages: 143-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, ortaokullarda görev yapan müzik öğretmenlerinin okullarındaki müzik öğretimi uygulamaları ve müzik öğretimi süreçlerindeki ölçme-değerlendirme çalışmaları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırmalarda yaklaşımlarında kullanılan özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim yılında beş farklı ildeki ortaokullarda görev yapmakta olan ve gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen toplam 12 müzik öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veriler, temel düzey ve içerik analizi teknikleri ile analiz edilmiştir. Veri analizinde önce tematik yapılar oluşturulmuş, katılımcıların benzer ve farklı görüşleri bu temalar altında kategorize edilerek veriler uygun yerlerde tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda katılımcıların öğrenme-öğretme sürecinde en çok teorik kısmı anlatma, uygulama ve ritim çalışması etkinlikleri yaptıkları tespit edilmiştir. Müzik öğretmenlerinin, öğrencilerin başarılarını değerlendirirken en çok derse ilgi ve katılım düzeylerini dikkate aldıkları belirlenmiştir. Katılımcıların haftalık müzik ders saatlerini yeterli bulmadıkları ve derslerinin not ile değerlendirilmemesi görüşünde oldukları görülmüştür. Ayrıca müzik öğretmenlerinin müzik eğitimini daha erken yaşlarda vermeye başlamak istedikleri belirlenmiştir. Bu sonuçlardan hareketle araştırmanın sonunda ortaokullardaki müzik öğretimi kalitesinin artırılmasına yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to investigate middle school music teachers’ views on their classroom teaching-learning practices and assessment processes. Case study method was utilized in the study which is one of the research methods within the qualitative research approach. The study was carried out with voluntary 12 music teachers who work in middle-schools of five different cities in the 2015-2016 academic year. Data were collected through semi-structured interviews. Obtained data was analyzed by employing basic level content analysis techniques. During data analysis process first thematic structures were created and then similar and different views of participants were categorized under previously created themes and finally, data were presented in tables where appropriate. Findings show that music teachers mostly teach theoretical topics and do some rhythm activities during classes. It is determined that music teachers mostly pay attention to students’ participation in activities in order to assess their progress and achievement. According to teachers, the musical achievement should not be evaluated with giving marks. In addition music teachers think that weekly allocated time for music lessons is very limited and music education should be given by specialist music teachers beginning from the early years. At the end of the study, some recommendations were made for improving the quality of music education in middle-schools.

Keywords