ÇANAKKALE’DE UYGULANMASI GEREKEN ÖNCELİKLİ DESTİNASYON STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ: A’WOT UYGULAMASI
AN ASSESSMENT OF PRIOR DESTINATON CHARACTERISTICS IN CANAKKALE: AN A’WOT APPLICATION

Author : Mustafa BOZ -- Ezgi KARAKAŞ
Number of pages : 337-350

Abstract

Küreselleşen dünya ve hızla artan rekabet ortamında, turizmde destinasyon pazarlaması ve stratejik karar alma süreci büyük önem taşımaktadır. Bir turizm destinasyonunun stratejik gelişim planlarının oluşturulması, öncelikle o destinasyonun çekicilik unsurlarının belirlenmesi ve ölçülmesi ile mümkün olmaktadır. Bir destinasyonu en hızlı şekilde geliştirmek için ise belirlenen çekicilik unsurlarının belirli bir önem sıralamasına konması gerekmektedir. Böylece, atılması gereken stratejik adımlar için de öncelik sıralaması belirlenmiş olur. Bu çalışmada; turizm destinasyonu olarak, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile hem ulusal hem de uluslararası anlamda büyük bir öneme sahip olan Çanakkale ili ele alınmaktadır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; literatür incelenerek Çanakkale iline yönelik SWOT (GZFT) analizi yapılmıştır. Bu süreçte, Çanakkale ilinin turizme yönelik mevcut durumu analiz edilmiştir. İkinci bölümde ise; Çanakkale’de yaşayan ve turizm sektöründe uzman olan bireylerden oluşturulan örnek kitleye anketler uygulanmış ve SWOT analizi sonucu elde edilen faktörlerin, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile entegrasyonu sağlanmıştır. Analitik Hiyerarşi Süreci ile SWOT analizinden farklı olarak Çanakkale turizmine yönelik alınması gereken en öncelikli stratejik kararların ve bu süreçte öncelik verilmesi gereken faktörlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma sonucu, Çanakkale iline ait en öncelikli destinasyon özelliğinin ‘Ulusal ve uluslararası öneme sahip binlerce yıllık tarihi zenginliği: Troya, Gelibolu, Asos’ olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, destinasyon örgütleri tarafından atılması gereken en öncelikli stratejik adımın; bu tarihi zenginliği ön plana çıkaracak tanıtımların yapılmasına ve de bu alanların korunmasına ve geliştirilmesine yönelik olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

AHP, SWOT, A’WOT, Destinasyon Pazarlaması, Çanakkale Turizmi

Read: 759

Download: 234