ÇANAKKALE’DE UYGULANMASI GEREKEN ÖNCELİKLİ DESTİNASYON STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ: A’WOT UYGULAMASI

Author :  

Year-Number: 2017- 58
Language : null
Konu : Turizm Pazarlaması
Number of pages: 337-350
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşen dünya ve hızla artan rekabet ortamında, turizmde destinasyon pazarlaması ve stratejik karar alma süreci büyük önem taşımaktadır. Bir turizm destinasyonunun stratejik gelişim planlarının oluşturulması, öncelikle o destinasyonun çekicilik unsurlarının belirlenmesi ve ölçülmesi ile mümkün olmaktadır. Bir destinasyonu en hızlı şekilde geliştirmek için ise belirlenen çekicilik unsurlarının belirli bir önem sıralamasına konması gerekmektedir. Böylece, atılması gereken stratejik adımlar için de öncelik sıralaması belirlenmiş olur. Bu çalışmada; turizm destinasyonu olarak, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile hem ulusal hem de uluslararası anlamda büyük bir öneme sahip olan Çanakkale ili ele alınmaktadır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; literatür incelenerek Çanakkale iline yönelik SWOT (GZFT) analizi yapılmıştır. Bu süreçte, Çanakkale ilinin turizme yönelik mevcut durumu analiz edilmiştir. İkinci bölümde ise; Çanakkale’de yaşayan ve turizm sektöründe uzman olan bireylerden oluşturulan örnek kitleye anketler uygulanmış ve SWOT analizi sonucu elde edilen faktörlerin, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile entegrasyonu sağlanmıştır. Analitik Hiyerarşi Süreci ile SWOT analizinden farklı olarak Çanakkale turizmine yönelik alınması gereken en öncelikli stratejik kararların ve bu süreçte öncelik verilmesi gereken faktörlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma sonucu, Çanakkale iline ait en öncelikli destinasyon özelliğinin ‘Ulusal ve uluslararası öneme sahip binlerce yıllık tarihi zenginliği: Troya, Gelibolu, Asos’ olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, destinasyon örgütleri tarafından atılması gereken en öncelikli stratejik adımın; bu tarihi zenginliği ön plana çıkaracak tanıtımların yapılmasına ve de bu alanların korunmasına ve geliştirilmesine yönelik olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In the globalization world and increasing competitive, destination marketing and strategic decision period have been a capital importance for tourism. Also, gaining a competitive advantage as a destination could be possible when the attractiveness of destination is identified and evaluated at first. In order to improve a destination in the fastest way, it is also quite important to prioritize the specified attractiveness of destination. Then, the prior strategic steps which should be taken could be identified. In this study; Çanakkale, having a quite significance with its historical, cultural and natural resources, is analyzed. This research consists of two parts. In the first part, SWOT analysis of Çanakkale is firstly implemented to evaluate its current tourism situation based on the literature. In the second part, acquired factors are integrated with Analytic Hierarchy Process (AHP) through the survey results of tourism experts living in Canakkale. As a consequence, it is aimed to determine the strategic decisions should be made and the factors should be prioritized for tourism evaluation of Çanakkale. Based on the research results, the principal destination characteristics which are the historical richness of Çanakkale having national and international importance for thousands of years as Troy and Gallipoli are determined. As a result, the highest prior strategic decision is defined as advertising this historical richness in a best way.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics