İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ MÜZİK VE MÜZİK TEKNOLOJİ DERSİNİ GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİREBİLMEDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2017- 57
Number of pages: 319-340
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin müziğe karşı tutumlarının müzik ve müzik teknolojisini günlük hayatla ilişkilendirebilmedeki başarılarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Betimsel türde ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilen araştırmanın evreni, Kastamonu İl’indeki tüm ilköğretim 8. sınıf öğrencileri, örneklemi ise Kastamonu İl Merkezi’nde bulunan muhtelif okullarda öğrenim gören toplam 162 ilköğretim 8. sınıf öğrencisidir. Araştırmada öğrencilerin müzik ve müzik teknolojisi ile günlük hayatı ilişkilendirebilme düzeylerini belirlemek amacıyla başarı testi, öğrencilerin müzik ve müzik teknolojisine yönelik tutumlarını belirleyebilmek amacıyla tutum ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan başarı testi, müzik programının içeriği, amaçları, öğrenci kazanımları ve uzman görüşleri dikkate alınarak; müzik, müzik teknolojis ve müzik eğitimi alanlarından dört seçenekli çoktan seçmeli toplam 30 sorudan oluşmaktadır. Bu testin güvenirliği ve geçerliliğini araştırmak ve ayrıca öğrenciler tarafından anlaşılmayan ifade ve soruları tespit etmek amacıyla yapılan pilot çalışma, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinden toplam 77 kişiye uygulanmıştır. Pilot çalışmadan elde edilen verilerle testin güvenirliğini hesaplamak için SPSS 11.5 paket programı kullanılmış olup, elde edilen analiz sonuçlarına göre testin güvenirlik katsayısı 0.78 olarak bulunmuştur.

Keywords

Abstract

This research was conducted to investigate the effects of attitudes towards music on the achievement of music and music technology to daily life in primary school eighth grade students. The universe of the research carried out with the descriptive type relational screening model is a total of 162 elementary school 8th grade students in Kastamonu province and all the 8th grade students in Kastamonu province and the sample of them in various schools in Kastamonu city center. Attitudes scale was used in order to determine students 'attitudes towards music and music technology and achievement test in order to determine students' daily life associations with music and music technology. Taking into account the achievement test used, the content of the music program, its aims, student achievements and expert opinions; Music, painting and physical education fields. A pilot study was conducted to investigate the reliability and validity of this test and also to identify the expressions and questions that are not understood by the students. This pilot study was applied to 77 students from 8th grade primary school students. The SPSS 11.5 package program was used to calculate the reliability of the test, obtained from the pilot study, and the reliability coefficient of the test was found to be 0.78 according to the analysis results obtained.

Keywords