AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK TEŞVİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ

Author :  

Year-Number: 2017- 58
Language : null
Konu : Yüksek Öğretim
Number of pages: 145-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yükseköğretim Kurulu’nun 13/12/2015 tarihli yazısı uyarınca 2016 yılından itibaren geçerli olmak üzere öğretim elemanlarına yaptıkları akademik çalışmalara istinaden akademik teşvik ödeneği verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu ödenek olumlu bir adım olarak nitelendirilmiş olup birçok akademisyenin bu karardan memnun olduğu görülmektedir. Öte yandan, araştırma niceliğinin artarken niteliğinin düşeceği gibi eleştiriler de ortaya atılmıştır. Bu çalışmada akademisyenlerin teşvik ödeneğine ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Akademisyenlerin; akademik teşvik ödeneğini kararının alınma sebeplerine, akademik teşviğin olumlu ve olumsuz yanlarına ve ödeneğe başvururken karşılaşılan problemlere yönelik düşüncelerinin ne yönde olduğu çalışmanın araştırma sorularını oluşturmaktadır. Araştırma sorularını cevaplamak için nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması desenine başvurulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu üç farklı devlet üniversitesinden toplam 60 akademisyen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu soru formu kullanılmıştır. İçerik analizine tabi tutulan veriler sonucunda akademisyenlerin yayın yapmaya teşvik, akademisyenleri denetlemek, akademisyenliğe ilgiyi arttırmak, üniversitelerin yayın sıralamasını yükseltmek gibi nedenlerle akademik teşviğe ihtiyaç duyulduğu görüşünde oldukları görülmüştür. Teşvik ödeneğinin olumlu yönleri olarak yayın sayısının artması, akademisyenlerin güdülenmesi, disiplinler arası çalışmaların artış göstermesi, akademik farkındalığın artması gösterilmiştir. Olumsuz yönleri ise niceliğin artarken niteliğin düşmesi, etik açıdan eksiklikler, ölçütlerin net olmaması, en az 5 yıllık dergi kuralının dergilerin gelişimini olumsuz etkilemesi ve öğretim çalışmalarının ikinci plana atılması gösterilmiştir. Sonuç olarak akademik teşvik ödeneğinin uygulanması ile ilgili bazı düzenlemelere gidilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu düzenlemelere yönelik öneriler is şu şekilde sırlanabilir: a) YÖK tüm üniversiteler için objektif fakülte bazlı kriterler oluşturmalıdır, b) benzer konu ve veriyi içeren çalışmalar akademik teşvik ödeneği kapsamına alınmamalıdır, c) “en az 5 yıldır yayın hayatında olan dergilerin akademik teşvik kapsamın alınması kuralı gözden geçirilmelidir ve d) akademik teşvik ağı oluşturulmalıdır.

Keywords

Abstract

In accordance with the judgment date 13/12/2015 of Higher Education Council, it was decided that academic incentive payment would be given to the academicians based on their academic studies. This payment has been considered as a positive step and it seems that many academicians are satisfied with such kind of encouragement. On the other hand, it has been criticized as while the amount of research increases, the quality of research can decrease. This paper focuses on the views of academicians on academic incentive payment. The views of academicians on the positive and negative aspects of this payment, encountered problems and the reasons behind this decision form the research questions of this study. In this context, case study, one of the qualitative research designs, was carried out to answer research questions. The sample of the study consisted of 60 academicians from 3 different state universities. In order to get data, an open-ended questionnaire form was used. The data that were through content analysis showed that academicians believed that the goals of this incentive payment were to motivate academics to do research, to control academics, to increase interest in being academic and to increase the rank of universities in research. The positive aspects of this support were the increase in research, motivation of academics, academic awareness and interdisciplinary research. On the other hand, the negative aspects were decrease in quality of research, imperfections in ethical issues, and vagueness in criteria. Moreover, the training activities can fall into the second importance and the rule of at least 5 years journal can impact the development of journals negatively. Thus, it seems to be some amendments are needed. These amendments can be a) HEC should identify objective and faculty-based criteria for all universities, b) the studies including similar subjects and data should not be taken place in the scope of academic incentive payment, c) the rule of “journals publishing 5 and more years can be within the scope of academic incentive payment” should be reviewed, and d) academic incentive network can be formed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics