AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK TEŞVİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ
VIEWS OF ACADEMICIANS ON ACADEMIC INCENTIVE PAYMENT

Author : Kübra OKUMUŞ -- İbrahim Halil YURDAKAL
Number of pages : 145-156

Abstract

Yükseköğretim Kurulu’nun 13/12/2015 tarihli yazısı uyarınca 2016 yılından itibaren geçerli olmak üzere öğretim elemanlarına yaptıkları akademik çalışmalara istinaden akademik teşvik ödeneği verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu ödenek olumlu bir adım olarak nitelendirilmiş olup birçok akademisyenin bu karardan memnun olduğu görülmektedir. Öte yandan, araştırma niceliğinin artarken niteliğinin düşeceği gibi eleştiriler de ortaya atılmıştır. Bu çalışmada akademisyenlerin teşvik ödeneğine ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Akademisyenlerin; akademik teşvik ödeneğini kararının alınma sebeplerine, akademik teşviğin olumlu ve olumsuz yanlarına ve ödeneğe başvururken karşılaşılan problemlere yönelik düşüncelerinin ne yönde olduğu çalışmanın araştırma sorularını oluşturmaktadır. Araştırma sorularını cevaplamak için nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması desenine başvurulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu üç farklı devlet üniversitesinden toplam 60 akademisyen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu soru formu kullanılmıştır. İçerik analizine tabi tutulan veriler sonucunda akademisyenlerin yayın yapmaya teşvik, akademisyenleri denetlemek, akademisyenliğe ilgiyi arttırmak, üniversitelerin yayın sıralamasını yükseltmek gibi nedenlerle akademik teşviğe ihtiyaç duyulduğu görüşünde oldukları görülmüştür. Teşvik ödeneğinin olumlu yönleri olarak yayın sayısının artması, akademisyenlerin güdülenmesi, disiplinler arası çalışmaların artış göstermesi, akademik farkındalığın artması gösterilmiştir. Olumsuz yönleri ise niceliğin artarken niteliğin düşmesi, etik açıdan eksiklikler, ölçütlerin net olmaması, en az 5 yıllık dergi kuralının dergilerin gelişimini olumsuz etkilemesi ve öğretim çalışmalarının ikinci plana atılması gösterilmiştir. Sonuç olarak akademik teşvik ödeneğinin uygulanması ile ilgili bazı düzenlemelere gidilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu düzenlemelere yönelik öneriler is şu şekilde sırlanabilir: a) YÖK tüm üniversiteler için objektif fakülte bazlı kriterler oluşturmalıdır, b) benzer konu ve veriyi içeren çalışmalar akademik teşvik ödeneği kapsamına alınmamalıdır, c) “en az 5 yıldır yayın hayatında olan dergilerin akademik teşvik kapsamın alınması kuralı gözden geçirilmelidir ve d) akademik teşvik ağı oluşturulmalıdır.

Keywords

Akademik Teşvik, Akademik Güdüleme, Öğretim Elemanları, Araştırma Yapma, Yayın Sayısını Artırma

Read: 1,280

Download: 455