ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERSLERİNDE YAPTIKLARI GRUP ÇALIŞMALARI VE SUNUMLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING STUDENT TEACHERS’ OPINIONS RELATED TO GROUP WORKS AND PRESENTATIONS CARRIED OUT IN THEIR COURSES

Author : Taner ALTUN -- Caner ÖZDEMİR - Ali İSMAİL
Number of pages : 31-46

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının lisans öğrenimleri süresince yapmış oldukları grup çalışmaları ve sunumlar hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Öğretmen adayı görüşlerinin belirlenmesi, gelecekteki kuşaklara daha iyi bir eğitim sağlanması açısından oldukça önemlidir. Bu noktadan hareketle, araştırmanın amacı öğretmen adaylarının görüşlerine odaklanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 2014-2015 eğitim öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde sınıf öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği programında öğrenim gören 171 öğretmen adayı katılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan ve açık uçlu sorulardan oluşan görüş anketi aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen nitel veriler temel düzey ve içerik analizi işlemlerine tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının; grup çalışmaları ve grup sunumlarına ilişkin olumsuz düşüncelere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre öğretmen adayları öğretim elemanlarının grup çalışması ve sunum yaptırmalarını olumlu bulmakla birlikte öğretim elemanlarının grup çalışmaları ve sunumlara yeterli ve faydalı dönütler vermediği düşüncesine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Grup çalışmaları ve sunumlarında sınıfların kalabalık olması, her grubun sadece kendi sunumuna odaklanıp diğerlerini izlememesi, sınavlara hazırlık, staj uygulamaları gibi faktörlerin grup çalışmasının verimliliğini düşüren etkenlerden bazıları olarak öne çıkarılmıştır. Araştırmanın sonunda öğretim elemanlarının; öğrencilere grup çalışmaları ve sunumlar yaptırmalarındaki nedenleri açıkça belirtmeleri, grup çalışmaları ve sunumlarından hemen sonra yapıcı ve doyurucu dönütler vermeleri gerektiği gibi çeşitli öneriler getirilmiştir.

Keywords

Grup Çalışması, Sunum, Öğretmen, Öğretmen Adayı, Nitel Araştırma

Read: 1,296

Download: 483