ÇOCUKLARIN OYUNLARINA YÖNELİK ALGILARI ÖLÇEĞİ (ÇOYA) TÜRK KÜLTÜRÜ UYARLAMA ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2017- 57
Number of pages: 107-125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Oyunu sınıf ortamına taşıyan eğitimcilerin en büyük sorunlarından bir tanesi oyunu çocukların bakış açısından değerlendirememektir. Bu sadece eğitimcilerin değil aynı zamanda çocukların oyuna bakış açısını merak eden (aile, arkadaş, araştırmacı) herkesin sorunudur. Özellikle çocukların kendi oyunlarını ne şekilde algıladıkları, oyunu bir eğitim aracı olarak kullanacak olan öğretmenler için önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Çocukların oyunlarını niteliksel olarak yetişkinlerden daha farklı yollarla tanımladıklarını gösteren araştırmalar göz önünde tutulursa çocukların oyunlarına yönelik algılarını tespit etmenin önemli olduğu söylenebilir. Bu bağlamda bir değerlendirme yapıldığında çocukların oyun hakkındaki düşüncelerini ifade etmelerine yardımcı olacak bir ölçek formunun oluşturulması önemli görülmektedir. Araştırmada Barnett (2013) tarafından geliştirilen "Çocukların Oyunlarına Yönelik Algı Ölçeği"nin (ÇOYA) Türk kültürüne uyarlama çalışmasının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin uyarlama çalışması doğrulayıcı faktör analizi süreci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 315 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe formunun ölçeğin özgün formunun geliştirilmesindeki yaklaşıma uygunluğunu kontrol etmek amacıyla ölçeğin psikometrik özellikleri özellikle yapı geçerliği ve yapı güvenirliği aracılığıyla sınanmıştır. Araştırmamız örnekleminde gerçekleştirilen uyarlama çalışmaları sonucunda ölçeğin 4 boyuttan oluşan 11 maddelik bir yapıya sahip olduğu gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

One of the biggest problems of educational scientists who reflecting the play into the classroom environment is that they can’t evaluate the children’s play from the point of their view. This is not just about the educators, but also about everyone (Family, friend, researcher) who is curious to the point of view children’s about the play. Especially how children perceive their own plays will provide important facilities for teachers who will use the play as an educational tool. It can be said that it is important to detect children's perceptions of their play, given the research that shows, childrens are defined play qualitatively in a different way than adults. In this context, it is important to form a scale form that will help children express their thoughts about the play. In this context, it is important to establish a scale that will help children express their thoughts about the play. In the research, it was aimed to perform the adaptation study to the Turkish culture of "Childrens Perceptions of Their Play" (CPTP) scale, developed by Barnett (2013). The adaptation study of the scale was performed with the confirmatory factor analysis process. The research was conducted with 315 students. The psychometric properties of the scale were tested by structural validity and structural reliability in order to check the appropriateness of the process of developing the original form of the scale. As a result of the adaptation studies carried out in our research sample, it was observed that there is an 11-point structure consisting of 4 dimensions

Keywords