BİRLEŞİK KRALLIK’TAKİ ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN DENEYİMLERİ: SORUN, BEKLENTİ VE ÖNERİLER

Author:

Year-Number: 2017- 57
Number of pages: 227-244
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı bir Birleşik Krallık üniversitesinde öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilerin sorun ve beklentilerini ve varsa önerilerini tespit edebilmektir. Uluslararasılaşma son yıllarda bütün dünyada günümüzdeki ve gelecekteki lisans üstü eğitimin temel bir unsuru ve eğilimi haline gelmiştir. Bu açıdan, uluslararası eğitim alanında oldukça uzun süreli bir deneyimi olan Birleşik Krallık’ta bu konuda araştırma yapmak, bu konuyla ilgili temel meseleleri ve konunun şu anki durumunu anlamaya yardımcı olarak alana katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada Newcastle upon Tyne’da bir devlet üniversitesinde lisansüstü eğitim alan uluslararası öğrencilerin beklentileri, sorunları ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir. Bu araştırma nitel ve betimsel bir saha taramasıdır. Araştırmada örneklem seçiminde kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kartopu örnekleme yöntemi nitel araştırmalarda kullanılan bir yöntemdir. 2014-2015 akademik yılında Newcastle upon Tyne’da bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve gönüllü olarak araştırmaya katılan 21 uluslararası öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Örnekleme 8 soru yöneltilmiştir. Sorular İngilizce olarak hazırlanmıştır ve verileri analiz etmek için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Her bir soru ilk olarak kendi içinde değerlendirilmiş daha sonra ise sonuçlar kısmında sorunların tespiti ve öneriler sunmak için toplu bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın sonuçları gelişmekte olan ülkeler için tavsiyeler, eğitimin küreselleşmesi, öğrencilerin lisans sonrası eğitimden beklentileri ve şehirlerin özelliklerinin üniversite seçimi üzerinde etkisi hakkında tespitler ve öneriler sunmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to define the problems, expectations and suggestions of graduate and postgraduate international students at a state university in Newcastle upon Tyne, the United Kingdom (henceforth UK). Internationalization has recently become the trend and a major component in the current and future graduate education throughout the world. Consequently, studying this area in a country, the UK, which has a long experience of international education will be a considerable contribution to the field. In this study, problems, expectations and suggestions for solutions mentioned by international students studying at a state university in Newcastle upon Tyne are examined. This is a qualitative and descriptive survey research. For data collection, snowball sampling method is used. The sample consists of 21 voluntary students studying at a state university in Newcastle upon Tyne in the academic year of 2014-2015. A semi-structured interview form adapted from a previous study (Koçyiğit and Erdem, 2015) by the researchers is used as the data collection tool. Eight questions are directed to the sample group. The questions are prepared in English. Descriptive analysis method is used for data analysis. The findings of this study have implications for internationalization in developing countries, understanding the internationalization of education, the expectations of students doing graduate and postgraduate studies and the effect of the facilities in a city on university choices.

Keywords