LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017- 56
Language : null
Konu : Fizik Eğitimi
Number of pages: 23-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumlar kendini geliştiren ve yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanabilen bireylere ihtiyaç duymaktadır Eleştirel düşünen, sorun çözebilen, bağımsız karar verebilen ve yaşam boyu öğrenme becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesi son derece önem taşımaktadır. Bu nedenle, lise öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini incelemek önemli bulunmuştur Bu araştırmada, lise öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin belir-lenmesi ve bu eğilimlerin eğitim görülen bölüm, cinsiyet, İnternet kullanım süresi değişkenleri açısından değişip değişmediğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015- 2016 öğretim yılı bahar döneminde Konya il merkezinde bir lisenin son sınıflarında farklı bölümlerde öğrenim gören 280 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Belirleme Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Ölçeğin 4 alt boyutu vardır. Elde edilen veriler SPSS 20 programı ile analiz edilmiştir. Normal dağılım göstermeyen veriler için Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin orta düzeyde olduğu, oldukça meraksız tutum sergiledikleri motivasyonlarının düşük olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin sadece merak yoksunluğu alt boyutunda erkek öğrenciler lehine anlamlı fark bulunmuştur. Yaşam boyu öğrenme eğiliminin eğitim görülen bölüme göre değiştiği, eşit ağırlık bölümünde eğitim gören öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Yaşam boyu öğrenme eğilimin internet kullanma süresine göre de değiştiği, 2-3 saat arası internet kullanan öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Societies need i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics