DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ZİHİNSEL ENGELLİLERDE EĞİTİM
EDUCATION IN MENTAL DISABILITIES IN TURKEY AND IN THE WORLD

Author : Bülent KARA
Number of pages : 277-288

Abstract

Geçmişten günümüze engelli ve özel olarak da zihinsel engeli olan bireyler hep var olagelmiştir. Zihinsel engelli bireyleri diğer engelli gruplarından (işitme, görme gibi) ayıran en önemli özellik engel teşkil eden durumlarının tam olarak çözülemeyişidir. İşte bu yüzdendir ki engelli bireylerin eğitilmesi konusuna gerek devlet politikalarıyla gerekse de akademik camiada daha da fazla özen gösterilmesi gerekmektedir. Engelli bireyler var oldukça da bu bireylerin diğer bireyler gibi eğitim almaları gerektiği olgusu var olmuştur. Zira özellikle demokratik ve çağdaş ülkelerde engelli bireylerin topluma katılımı ve moral açıdan desteklenmesi sosyal devlet anlayışının önemli gereklerinden birini oluşturmaktadır. Dünyada ve Türkiye de zihinsel engellilerde eğitim zihinsel engelli bireyden başlayarak tüm aile üyelerini aile içi ve dışı ilişkileri etkileyen yaşam boyu süren bir durumdur. Hemşireler, hasta bakıcılar, apartman girişi, sokak, cadde ve koskoca bir kent hatta bir ülke yeniden yapılandırılmasını bu engellik durumuna göre dizayn etmek durumundadır. Çünkü bireylerin, gurupların ve toplumların başarısı üyelerinin aynı amaca kanalize olmasını aynı hedefe yürümesine bağlıdır. Engellilik özelliklede zihinsel engellilik bu amacı olumlu/olumsuz yapabilecek en başat faktördür. Bunun içindir ki genelde engellilik özelinde ise zihinsel engellilerde eğitim toplumsallığın merkezinde yer almak zorundadır. Birey ve toplum geleceğini kurgularken ya da başarısını elde edebilmek için bunu sağlamanın etkin yolu da eğitimli olmaktır. Özellikle zihinsel engellilerde eğitim ülkemizde nasıl oluyor? Dünyada seyri nedir? karşılaştırarak gelecekte zihinsel engelli bireylerin güçlüklerini yenebilmede çağdaş yöntemlerinin öğrenilmesi zorunlu olmakta bu çalışma bu amacı gerçekleştirebilmek için literatüre bir katkı sağlama bakımından oluşturulmuştur. Literatür taramasına dayanan bu çalışmamızda öncelikle engellilik ve zihinsel engellilik hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldıktan sonra Dünyada ve Türkiye’de özel eğitim ve zihinsel engellilerin eğitimi konusu hakkında bilgiler verilmektedir. Son olarak ise birtakım öneriler ortaya konarak genel bir değerlendirme yapılmaktadır.

Keywords

Engellilik, Zihinsel Engellilik, Özel Eğitim

Read: 752

Download: 256