DESTEK EĞİTİM ODALARINA İLİŞKİN İDARECİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ
THE OPINIONS OF MANAGERS AND PRIMARY TEACHERS REGARDING SUPPORT EDUCATION ROOMS (SER): KARAMAN PROVINCE CASE

Author : Ali YAĞCI -- Mustafa ÇEVİK
Number of pages : 65-79

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Destek Eğitim Odasında (DEO) görevli sınıf öğretmenlerinin ve okullarında DEO bulunan idarecilerin görüşlerinin alınmasıdır. Araştırmanın katılımcılarını Karaman ili merkeze bağlı ilkokullarda destek eğitimi veren 86 sınıf öğretmeni ve 20 idareci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak sınıf öğretmenlerine, araştırıcılar tarafından geliştirilen anket, idarecilere ise yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Anketin kapsam geçerliği için uzman görüşleri alınmış, yapı geçerliği için ise madde faktör analizleri yapılmıştır. Anketin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı .63 bulunmuştur. İdarecilere uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanırken uzman görüşüne başvurulmuştur. Güvenirlik içinse 2 idareciye pilot uygulama yapılarak sorulara verdikleri yanıtlar araştırmacı dışında iki öğretim üyesi tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. 8 sorudan oluşan formun güvenilirlik hesaplaması Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) yöntemine göre 0.87(7/7+1) bulunmuştur. Araştırmada anketlerden elde edilen veriler arasındaki anlamlılıklara, Kolmogrorov-Simirnov normallik testi ile parametrik ve non parametrik analizlerle bakılmıştır. Görüşme formundan elde edilen veriler içerik analiz yöntemiyle çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Sonuçta, sınıf öğretmenlerinin cinsiyetleri, hizmet süreleri, kaynaştırma öğrencisinin bulunup bulunmaması ve daha önceki DEO’daki tecrübeleri ile mevcut DEO’lara ilişkin fiziki alt yapı, DEO yönetmeliği ve öğrenci başarısına etkisi gibi görüşler arasında anlamlılıklar görülmüştür. Yine idarecilerle yapılan görüşmelerde DEO’larının fiziki alt yapılarının, DEO yönetmeliğinin ve öğretmenlerin DEO konusunda yetersiz olduğu görüşlerini belirtmişlerdir.

Keywords

Destek Eğitim Odası, Öğretmen Görüşü, Yönetici Görüşü, Kaynaştırma

Read: 1,276

Download: 482