DESTEK EĞİTİM ODALARINA İLİŞKİN İDARECİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017- 58
Language : null
Konu : Özel Eğitim
Number of pages: 65-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Destek Eğitim Odasında (DEO) görevli sınıf öğretmenlerinin ve okullarında DEO bulunan idarecilerin görüşlerinin alınmasıdır. Araştırmanın katılımcılarını Karaman ili merkeze bağlı ilkokullarda destek eğitimi veren 86 sınıf öğretmeni ve 20 idareci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak sınıf öğretmenlerine, araştırıcılar tarafından geliştirilen anket, idarecilere ise yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Anketin kapsam geçerliği için uzman görüşleri alınmış, yapı geçerliği için ise madde faktör analizleri yapılmıştır. Anketin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı .63 bulunmuştur. İdarecilere uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanırken uzman görüşüne başvurulmuştur. Güvenirlik içinse 2 idareciye pilot uygulama yapılarak sorulara verdikleri yanıtlar araştırmacı dışında iki öğretim üyesi tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. 8 sorudan oluşan formun güvenilirlik hesaplaması Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) yöntemine göre 0.87(7/7+1) bulunmuştur. Araştırmada anketlerden elde edilen veriler arasındaki anlamlılıklara, Kolmogrorov-Simirnov normallik testi ile parametrik ve non parametrik analizlerle bakılmıştır. Görüşme formundan elde edilen veriler içerik analiz yöntemiyle çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Sonuçta, sınıf öğretmenlerinin cinsiyetleri, hizmet süreleri, kaynaştırma öğrencisinin bulunup bulunmaması ve daha önceki DEO’daki tecrübeleri ile mevcut DEO’lara ilişkin fiziki alt yapı, DEO yönetmeliği ve öğrenci başarısına etkisi gibi görüşler arasında anlamlılıklar görülmüştür. Yine idarecilerle yapılan görüşmelerde DEO’larının fiziki alt yapılarının, DEO yönetmeliğinin ve öğretmenlerin DEO konusunda yetersiz olduğu görüşlerini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to receive opinions of classroom teachers charged in support education rooms (SER) and managers in schools with SER. Participants of the research consist of 86 classroom teachers providing support education in primary schools and 20 managers in the center of Karaman city. A questionnaire developed by the researchers was applied to classroom teachers and semi-structured interviews were applied to managers as data collection instruments. Expert opinions were obtained for the content validity of the questionnaire and item factor analysis was performed for the construct validity. Cronbach’s alpha reliability coefficient of the questionnaire was found as 63. Expert opinions were consulted in the preparation of semi-structured interviews administered to managers. A pilot study was done with 2 managers and responses to the questions were coded separately by two faculty members except the researchers for reliability. The reliability calculation of the form with 8 questions was found as.87 (7/7+1) with the method of Reliability = Consensus / (Consensus + Dissidence). Correlations between the data obtained from questionnaires in the study were analyzed with parametric and non-parametric analysis with the Kolmogorov-Simirnov normality test. The data obtained from the interviews were examined and interpreted by the content analysis method. As a result, significant correlations were observed between genders of the teachers, length of service, the availability of mainstreaming students, experience in previous SER and opinions such as existing physical infrastructure on SER, SER regulation and its effect on students’ achievements. Furthermore, opinions were expressed in interviews that physical infrastructure of SER, SER regulation, and knowledge of teachers are inadequate.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics