OKULÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARINA GÖRE MATEMATİĞİN ANLAMI NEDİR?

Author:

Year-Number: 2017- 59
Number of pages: 71-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşamın soyutlanmış biçimi olarak tanımlanan matematik, tüm olası örüntülerin incelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bilgiyi işleyen, bundan sonuçlar çıkaran ve problem çözmenin anahtarı olan matematik yakın çevremizi ve dünyayı anlamamızda iyi bir yardımcıdır. Bu sebeple okul öncesi dönemlerden başlamak üzere anlamının araştırılması matematiği anlamanın ilk adımları olarak görülebilir. Bu bağlamda araştırmada, okul öncesi öğretmeni adaylarına göre matematiğin anlamını belirlemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda okul öncesi öğretmeni adaylarının matematik denilince hangi kavramları zihinlerinde canlandırdıkları ve bu kavramlar arasında nasıl bir ilişki oluşturduklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde bir eğitim fakültesinin okul öncesi öğretmenliği bölümü ikinci sınıfında öğrenim görmekte olan 63 öğrenci ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerden matematik ile ilgili zihin haritaları oluşturmaları ve matematik ile ilgili metafor üretmeleri istenmiştir. Zihin haritası, merkez düşünceye ilişkin kavramlar ve düşünceler arasındaki ilişkilerin görsel sunumudur. Bir konu hakkında bireyin aklına ilk gelen kavramlar, şekiller ve grafikler zihin haritasını oluşturduğundan araştırma için uygun bir veri toplama aracı olarak görülmüştür. Metaforlar ise bir düşünce malzemesi ve kavrayışın bir şeklidir. Bununla birlikte sadece bir söz figurü değil aynı zamanda bir düşünce figürüdür. Bu noktada veriler; “Matematik, .................... gibidir; çünkü, ...........................” cümlesinin tamamlattırılarak elde edilmiştir. Öğrencilerden ilk boşluğa matematik hakkında bir metafor yazmaları, ikinci boşluğa da neden bu metaforu yazdıklarını açıklamaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak okul öncesi öğretmeni adaylarına göre matematik sayılardan, işlemlerden ve sembollerden oluşur, evrenseldir ve diğer bilimlerle ilişkilidir. Matematik gizemini korumaktadır. Matematiği sevmek matematik öğretmeni ile ilgilidir. Zor ve karmaşık olmasına rağmen zevkli ve eğlencelidir. Soyut düşünme gerektiren bir mantık bilimi olup sınavların olmazsa olmazıdır. Matematikte başarılı öğrenci başarılıdır şeklinde inançları bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

Mathematics which is described as the abstracted form of the life is defined as analyzing all the possible patterns. Mathematics which processes information, infers results from them and which is a key for problem solving is a useful tool for people to understand the world and our environment. For this reason, searching understanding by starting from pre-school period can be seen as the first steps of understanding mathematics. In this sense, the purpose of this research is to determine the meaning of mathematics according to prospective pre-school teachers. With this regard, it is aimed to present the concepts which are visualized by the pre-school prospective teachers when it is said mathematics and the type of relationship that they construct between them. Within the scope of this aim, the study was carried out together with 63 second year students from pre-school teaching department in an education faculty. The students were asked to create mind maps about mathematics and to produce metaphors about mathematics. A mind map is a visual representation of relationships between concepts and thoughts. As the concepts, graphics and figures which come to mind of an i

Keywords