MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİME İNANMA DÜZEYLERİ İLE ÖĞRETME MOTİVASYONLARI

Author:

Year-Number: 2017- 57
Number of pages: 1-23
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, meslek lisesi öğretmenlerinin eğitime inanma düzeyleri ile öğretme motivasyonuna yönelik görüşleri belirlenerek, görüşleri arasındaki ilişki tespit edilmiş ve öğretmen görüşlerinin kişisel değişkenlere göre anlamlı fark oluşturup oluşturmadığı belirlenmiştir. İlişkisel tarama modelinde olan araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Bolu merkez ilçe meslek liselerinde çalışan 185 öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Eğitime İnanma Düzeyi Ölçeği ile Öğretme Motivasyonu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri normal dağılım göstermediğinden non-parametrik analizler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri “katılmıyorum”, öğretme motivasyonları “kararsızım” düzeyindedir. Öğretmenlerin cinsiyet değişkeni öğretme motivasyonu ve eğitime inanma düzeylerine yönelik görüşlerinde anlamlı fark ortaya koymazken, branş değişkeni eğitime inanma düzeyine yönelik görüşlerinde çok yönlü gelişim boyutunda kültür dersi öğretmenlerinin lehine anlamlı fark çıkarmıştır. Öğrenim durumu değişkeni, öğretme motivasyonuna yönelik toplamda ve içsel motivasyon alt boyutunda; eğitime inanma düzeyine yönelik toplamda, toplumsallaştırma ve üst öğrenime hazırlama alt boyutlarında lisans mezunu öğretmenler lehine anlamlı fark ortaya koymuştur. Öğretmenlik mesleğini isteyerek seçme durumu, öğretme motivasyonu toplamı ve alt boyutlarında, eğitime inanma düzeyine ilişkin toplumsallaştırma alt boyutunda mesleği isteyerek seçen öğretmenler lehine anlamlı fark çıkartmıştır. Okul türü değişkeni, öğretmen görüşlerinde öğretme motivasyonu toplamı ve içsel motivasyon boyutunda; eğitime inanma düzeyinde çok yönlü gelişim boyutunda anlamlı fark ortaya koymuştur. Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile öğretme motivasyonlarına yönelik görüşleri arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı ilişki ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin öğretme motivasyonlarının ve eğitime inanma düzeylerinin istenilmeyen düzeylerde çıkma nedenlerinin belirlenip gerekli önlemlerin alınması; öğretmenlerin eğitime inancını arttıracak mezun izleme sisteminin kurulması, mesleği istemeyerek seçen öğretmenlere yaptıkları işin ciddiyetini anlamaları, hazzını yaşayabilmeleri için işinde başarılı ve severek yapan kıdemli öğretmenlerin rehberliğinde yetişme imkânı sunulması vb. öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study teachers’ levels of belief in education and their opinions about motivation to teach were determined, the relation between their opinions were examined and it was determined that teachers’ personal variables whether create or not meaningful differences for their opinions. The sample of the study consists of 185 teachers who work at vocational high schools in Bolu in 2016-2017 education year. Research data were collected via Teachers’ Levels of Believe in Education Scale (TLBES) and Motivation to Teach Scale. Non-parametric analyses were used as research data did not show normal distribution. According to research results teachers’ level of belief in education is at “don’t agree” level and their motivation to teach level is “indecisive”. Teachers’ gender variable didn’t create any meaningful difference at their levels of belief in education and motivation to teach. Branch variable created meaningful difference in favor of culture teachers at multi-faceted development dimension of TLBES. The variable of educational background created meaningful difference in favor of teachers who have bachelor’s degree at internal motivation sub dimension and total of motivation to teach; at socialization and preparing to upper-education dimensions and total of TLBES. Choosing teachership voluntarily created meaningful difference in favor of teachers who chose the profession willingly at total of motivation to teach scale and sub dimensions; socialization dimension of TLBES. School type variable created meaningful difference at total of motivation to teach scale and internal motivation dimension; and multi-faceted development dimension of TLBES. There is a positive meaningful relation between teachers’ opinions about their belief in education and motivation to teach at medium level. According to research results such kind of suggestions were stated: the reasons of why teachers’ level of motivation to teach and belief in education is not enough should be examined and necessary precautions should be taken; graduate tracking system should be developed to increase teachers’ belief in education; successful senior teachers should mentor the teachers who haven’t chosen their profession willingly so that they can understand the importance and pleasure of teaching profession

Keywords