YAZMA ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ
PSYCHOMETRIC FEATURES OF THE WRITING SELF-EFFICACY SCALE

Author : Pınar BULUT -- Firdevs GÜNEŞ - Yasemin KUŞDEMİR
Number of pages : 101-114

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterlik inançlarını ölçmeye yönelik olarak öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun, geçerli ve güvenilir ölçüm yapan bir ölçme aracının geliştirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Ankara’nın Mamak, Çankaya, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerindeki ilkokullarda öğrenim gören toplam 358 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi (Kız: n= 194; Erkek: n=164) oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerin analiz edilmesinde bilgisayar destekli istatistik programlarından faydalanılmıştır. Elde edilen veriler rastgele ikiye bölünmüş ve ilk yarı üzerinde açımlayıcı ve diğer yarı üzerinde ise doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 9 madde ölçme aracından çıkarılmıştır. Geriye kalan 10 maddelik ölçme aracının açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 52.8’ini açıklayan ve 3 faktörden oluşan bir yapıya sahip olduğu anlaşılmıştır. Analizin sonucunda öz yeterlik maddelerinin, özdeğeri 1’den büyük olan 3 faktör altında toplandığını görülmüştür. Ölçeğin tamamına ilişkin Cronbach Alfa değeri .69 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analizler ve elde edilen sonuçlar ışığında ortaya çıkan Yazma Öz Yeterlik Ölçeği’nin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterliklerini geçerli ve güvenilir olarak ölçtüğünü söylemek mümkündür. Ölçeğin eğitim ve öğretim sürecinde yazma becerisinin geliştirilmesiyle ilgili yapılabilecek çalışmalarda da kullanılabileceğine inanılmaktadır. Gelecekte yapılacak araştırmalarda ölçeğin, farklı sosyo-ekonomik düzeylerde daha fazla ilkokul öğrencisinin katıldığı farklı çalışma gruplarıyla yapılması önerilmektedir. Buna ek olarak ilkokul öğrencilerinin yazma öz yeterliklerinin diğer psikolojik etkenler ve dil becerileriyle olan ilişkisini ortaya çıkarmak amacıyla yeni araştırmalar tasarlanabilir.

Keywords

Öz Yeterlik, Yazma Öz Yeterlik, Yazma, İlkokul, 4. Sınıf

Read: 1,313

Download: 486