YABANCI DİL ÖĞRENİM SÜRECİNDE KONUŞMA BECERİSİNE İLİŞKİN FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017- 57
Number of pages: 25-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Yabancı” olan bir dil daha en baştan bu sürecin ne kadar zorlu bir yol olabileceğini hissettirmektedir. Öğrenilecek olan dilin yeni sesleri, kelimeleri, dilbilgisi yapıları öğrenen kişiler için çetin bir süreç olarak görülmektedir. Yabancı bir dili öğrenmeye yönelik duyguların, tutumların ve algıların araştırılması öğrenme niteliği bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenilecek yeni bilgiye karşı olumlu duygu ve tutumlar yeni bilginin zihinde işlenmesi ve depolanması sürecinde etkili bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dilde konuşma becerisine ilişkin sahip oldukları algıların metaforlar aracılığıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden 148 öğrenci ile yürütülmüştür. Katılımcıların 97’si kadın, 51’i erkektir. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yabancı dilde konuşma becerisine ilişkin ne tür algılamalara sahip oldukları belirlemek için “Yabancı dilde konuşmak … gibidir. Çünkü …” cümleleri verilerek, bu cümleleri tamamlamaları istenmiştir. Öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar toplanmıştır ve değerlendirmeye alınmıştır. Veriler içerik analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri yabancı dilde konuşma becerisine yönelik 118 adet metafor ortaya koymuşlardır. Bu metaforlar analiz edildiğinde ortak özelliklere sahip metaforların 6 kavramsal kategoride toplandığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

A language that is "foreign" shows from the beginning how difficult this process can be. The learning of a new language with new voices, words, and grammatical structures is a difficult process. An investigation for feelings, attitudes and perceptions about learning a foreign language is an important aspect for the learning quality. Positive feelings and attitudes towards the new learning domain play an effective role of processing and storing in the mind. The aim of this study is to explore the perception of university preparatory class students toward speaking skills in foreign language. This research was performed with 148 students from School of foreign Languages at the University of Nevşehir Hacı Bektaş Veli during the academic term 2016-2017. Of the 148 university students, 97 were female and 51 were male. Phenomenology, which is a sort of qualitative analysis, is used in this research. Also qualitative analysis is used throughout gathering, analyzing and interpretation of data. Students were asked to complete sentences like “Speaking in foreign language is like… because…” in order to reveal their comprehension about speaking skills. Data was analyzed by using content analysis method. According to the results of this analysis 148 university students produced 118 metaphors. As these metaphors were analyzed it has shown that they gather in 6 categories with common skills.

Keywords