KENTSEL YOL AĞAÇLANDIRMALARININ ANKARA “1071 MALAZGİRT BULVARI” ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ
INVESTIGATION OF URBAN ROAD PLANTING ON THE CASE OF 1071 MALAZGIRT BOULEVARD

Author : Banu Öztürk KURTASLAN -- Fatma YILDIZ KARACA
Number of pages : 271-285

Abstract

İnsanların yaşamlarının önemli bir bölümünü geçirdiği kentsel mekânlar olarak yollar, artan nüfus ve araç sahipliliğinin de etkisiyle kentsel yaşamda gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Daima hareketli mekânlar olarak yollar, kentsel tasarım alanında önemle ele alınması gereken konulardan biridir. Ekolojik planlama ve tasarım yaklaşımlarından uzak anlayışlarla oluşturulan ve yine bu anlayışlarla gelişen kentlerde yaşam kalitesine ilişkin pek çok sorun kendini göstermektedir. Kentlerde daha yaşanabilir mekanların oluşturulmasında bitkilendirme önemli işlevlere sahiptir. Özellikle büyük kentlerde sağlıklı ulaşım alanlarının oluşturulmasında yol ağaçlandırmaları “kent peyzajını düzenleme, kent sağlığı, trafik tekniği” yönünden önemli katkılar sunmaktadır. Yol ağaçları kent içi yeşil alanların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı Ankara’nın önemli bulvarlarından 1071 Malazgirt Bulvarı ağaçlandırmasını yukarıda sözü edilen işlevler açısından analiz etmek ve değerlendirmektir. Araştırmada Ankara kentinde büyük bir trafik yükü üstlenen bulvarın ağaçlandırılması peyzaj mimarlığı açısından irdelenerek planlamadan kaynaklanan sorunlar ile teknik sorunların belirlenecek ve bu sorunların minimize edilmesi için gerekli çözüm önerileri geliştirilecektir. Ayrıca ağaçlandırmada seçilen ağaç türleri ile yol ağaçlarının görünür yapısal elemanlarla olan ilişkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda ağaçların tür seçimi, kök çevresi serbest alanları, taç yükseklikleri, boyları; yol, kaldırım ve diğer yapısal eleman ve donatılar ile ilişkileri, ağaçlar arası mesafeler, araştırılmıştır. Değerlendirme sonucunda araştırma alanında ağaçlandırmaya ilişkin bir takım teknik sorunlar gözlemlenmiştir. Mevcut sorunların çözümü için araştırma alanında bitkilendirmede bir takım revizyonlarla birlikte karayollarında bitkilendirme konusunda planlama, tasarım ve yönetim açısından öneriler getirilmiştir.

Keywords

Yol Ağaçlandırması, Kentsel Yol Ağaçlandırması, Karayollarında Bitkilendirme, 1071 Malazgirt Bulvarı Ağaçlandırması, Karayolu Peyzajı

Read: 775

Download: 219